Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
389
wend is geraakt, de verschijnselen van den meest gewenschten
toestand geworden. Anderen, die ook gelijksoortige planten in
haren oorspronkelijken toestand kennen, zouden ze, bij eenig
nadenken, wel als afwijkingen willen beschouwen; de plant-
kundigen echter moeten daarmede de voorstelling eener zieke-
lijke aandoening verbinden, zij het dan ook in minderen graad
(z. b. bl. 386). Hoe vreemd dit moge klinken, zoo vergete men
niet, dat zich dat, wat men bij dieren cn vooral bij men-
schen ziekelijk noemt, gemeenlijk onder verschijnselen open-
baart, welke tot de minder aangename gerekend worden. Bij
planten echter behoeft dit daarom niet evenzeer het geval te
zijn en kan datgene, wat voor ziekelijk gehouden moet wor-
den, alléén omdat daarbij of daarna eene ten nadeele van het
geheel leidende stoornis in den regelmatigen gang der ver-
schijnselen waarneembaar is, tevens in vele gevallen tot eenen
hoogeren graad van schoonheid of' bruikbaarheid bijdragen.
De verschijnselen van plaatselijke ziekelijkheid kunnen be-
staan in afwijkingen van de gewone gedaante, grootte, rig-
ting, zelfstandigheid, kleur der plantendeelen, in do plaats-
vervanging, de vermeerdering of vermindering van het getal,
enz. van zekere deelen, in scheiding of vereeniging van dee-
len, die gewoonlijk vereenigd of gescheiden optreden, en meer
andere.
Niet alle plaatselijke verschijnselen, gelijk men die noemt, be-
palen zich tot zulk een' gewijzigden toestand in het voorkomen
van een of ander plantendeel, dat daarin nog altijd een eigenlijk
plantendeel te herkennen is; er zijn er, zoo als b. v. zekere
woekeringen (gezwellen) op bepaalde plekken van stammen,
door insekten te weeg gebragte uitgroeisels op bladeren (b.v.
galnoten), enz. welke een geheel vreemd aanzien aan de aange-
taste plaats verleenen. Zelfs is menig plaatselijk verschijnsel
door den aard van het deel of de plaats, waar het zich vertoont,
geenszins in alle gevallen zoo onschuldig, als men oppervlak-
kig meenen zou, daar het zich later als het eerste of het uit-
gangspunt van eene reeks andere verschijnselen kan openba-
ren, welke men, om de reeds vroeger (bl. 385) opgegevene
reden, als tot hoogere graden van ziekelijkheid behoorende
dient to beschouwen. Vertoonen zich de laatsten over eene
groote uitgebreidheid bij eene plant, dan dient men ze ver-