Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
388
eenen kelk, met het voorkomen eener bloemkroon, het ont-
staan van bloembladen ter plaatse van meeldraden of stijlen,
de vorming van dubbele of volle bloemen [z. b. bl. 270—
272], de vergrooting en verandering der bestanddeelen van
vruchten, de afwezigheid van zaden, enz.); bovendien velerlei
afwisseling in kleur-schakeringen en zoo veel meer, waarin
het oog behagen schept of waardoor aan meer ernstige be-
hoeften van den mensch voldaan wordt.
Door hetgeen er voorvalt bij de zoogenaamde »bastaard-
vorming" (z. b. bl. 376), wordt op nieuw het bewijs geleverd,
dat zekere aanleg in de planten zelve de reeks der gewone
verschijnselen zoo verstoren kan, dat deze door geheel nieuwe
worden vervangen. De ervaren kweeker weet nu wat hij
verder te doen heeft, om deze laatsten zoo veel mogelijk in
stand te houden en daarbij komt weder vooral wijziging der
uitwendige invloeden te pas.
Zoo nu de regelmatige gang der verschijnselen zóódanige
afwijking vertoont, dat geenerlei gewoon verschijnsel gemist
wordt, maar zich b. v. binnen zeker, anders niet zoo kort tijds-
bestek, eene reeks dier verschijnselen in regelmatige volgorde
hernieuwt (b. v. ruimere weefsel-, blad- of blocm-ontwikkeling,
herhaalde vruchtvorming in denzelfden jaarkring, enz.) of vroeg-
tijdiger dan gewoonlijk optreedt (b. v. vervroegde vrucht-,
bloem- of l)ladvorming, enz.), zonder door eenige ver-
dere stoornis gevolgd te worden, dan behoort die
afwijking niet als iets ziekelijks, maar integendeel als eene
ongewone, verhoogde mate van gezondheids-toestand beschouwd
te worden. Immers de gewone wijze van groei of vermeer-
dering is aldan niet ten nadeele gewijzigd (z. b. bl. 386).
Vele der ongewone verschijnselen evenwel, welke zich slechts
tot enkele plantendeelen bepalen en vi^aarvan sommige alléén
door menschelijke tusschenkomst, andere echter niet langs
kunstmatigen weg tot stand gebragt kunnen worden, zijn, wan-
neer de planten daardoor overigens niet kwijnen of te gronde
gaan, als verschijnselen van plaatselijke ziekelijkheid te
beschouwen,-—al lus genoemd, omdat zij zich slechts op ééne
bepaalde plaats openbaren. Voor hen, die ze dagelijks aan-
schouwen, schijnen de meeste daarvan vaak niet alleen dien
naam niet te verdienen, maar zijn zij, doordat men hieraan ge-