Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
vert. Want dat gebied, — het is het grootsche gewrocht van
eenen Schepper, die zich in al Zijne werken als een Godde-
lijke Magt openbaart en die onder alle wezens alleen aan
den mensch het vermogen heeft geschonken, een blik te wer-
pen in de zamenstelling van dat groote raderwerk, waarvan
Hij tegelijk èn de spil en de maker is. En ziet! juist daar-
door toont de mensch dit voorregt het best te waarderen,
door, voor zoo ver hem de gelegenheid geopend is, in de
kennis der natuur door te dringen en zich met nimmer ver-
flaauwende belangstelling aan de nasporing der oorzaken toe-
tewijden, waarvan de orde en regelmaat afhangen, welke
in alles, wat hem omringt, sinds den oorsprong der dingen
heerschten. Mogten er dus nog onverschilligon gevonden
worden, die in hunne ongevoeligheid natuur-studie overbodig
achten, toch zal dit bij u, naar ik hoop, niet het geval
kunnen zijn, nu gij vermoedelijk — ingevolge de voorschrif-
ten der wet — reeds bij het lager onderwijs eenigermate
bekend zijt geraakt met bijzonderheden, tot de natuurvoor-
werpen behoorende. Daarenboven wordt ongetwijfeld uwe
weetgierigheid nog sterker geprikkeld bij de overweging der
Toordeelen, die uit natuur-studie voortvloeijen en schier in iede-
ren tak van menschelijke bemoeijingen ingrijpen. Geen onzer
is er, die zich niet op de eene of andere wijze verheu-
. gen mag in de vruchtbare uitkomsten van
, natuurkennis, en werwaarts gij ook om u iil;i
heen ziet, telkens zult gij reden hebben,
om met eerbied de onvermoeide werkzaam-
heid van zoo velen te herdenken, door wier
schranderheid en volharding reeds een aantal
geheimen ontsluijerd is, waarvan het bestaan
door vroegere menschengeslachten dikwerf
zelfs niet vermoed werd. — Onder de ver-
schillende takken der natuurstudie verdient
nu daarom de plantkunde in 't bijzonder
uwe aandacht, omdat niet alléén de doctor,
of apotheker, of tuinier, maar iedereen, gij
1. Tarwe, zeiven elkon dag in de gelegenheid zijt, u
%
l. Tfi/icum vulf/ilre^ enz. 2. liürjfvm vuf^die, enz.