Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
•179
den bladstand "/j, aantreffen; de daarop volgende breuken
vindt men sleclits bij dakpansgewijs elkander bedekkende
schutbladeren, enz. (waarmede wij later nog kennis zullen
maken).
Bij den kransvormigen bladstand staan 2, 3, 4 of meer
bladeren rondom de as op gelijke hoogte; iedere omloop staat
hier op zich zelf en wordt door het cijfer 1 als teller van
eene breuk aangeduid, waarvan de noemer het aantal dor in
eiken krans begrepene bladeren vermeldt. Tot aanwijzing van
dezen bladstand plaatst men hier de breuk tusschen (), zoo-
dat b. V. C/s), (Vs)) CA)) (Vs)) beteekent, dat er rondom
eene as 2, of 3, of 4, of 5 bladeren, enz. in eiken krans staan,
en tevens dat de onderlinge afstand van het eene blad tot
het naast daaraan grenzende van denzelfdcn krans '/j, of '/s,
of '/41 of '/s onz. van een cirkelomtrek bedraagt (d. i. 180,
of 120, of 90, of 72 graden, enz.). De afzonderlijke leden der
boven elkander geplaatste kransen staan onderling geheel of
ten deele afwisselend of juist boven elkander; in het eerste
geval kan men vaak weder door spiraalvormige windingen
de afzonderlijke leden van de verschillende, <aan dezelfde as
boven elkander geplaatste kransen vereenigen. Ter aanwijzing
daarvan worden ook weder cijfers gebezigd, volgens zekere
regelen, welke wij hier echter stilzwijgend voorbij gaan. —
Men vindt somwijlen bij dezelfde plant, ja zelfs op ééne as
te gelijk eenen krans- en eenen spiraalvormigen bladstand.
Ook bestaat er soms bij eenen gelijksoortigen bladstand ver-
schil in de breuken der hoofd- en der zijassen.
Intusschen mag niet uit het oog worden verloren, dat men
bij het bepalen van den bladstand genoemden maatstaf niet
met al te strenge wiskunstige zekerheid moet willen toepas-
sen, omdat men alsdan in de natuur vaak kleine verschillen
zal aantreffen, welke niet geheel aan de verwachting zouden
beantwoorden. Dit heeft dan ook aanleiding gegeven, dat som-
migen beweren, dat slechts in betrekkelijk weinige gevallen
boven eenig willekeurig aangenomen blad een ander juist
loodregt geplaatst is; in verreweg de meeste gevallen vonden
zij, bij naauwkeurig mathematisch onderzoek, dat de bladstand
niet volkomen met de waarde der bovengemelde breuken
overeenstemt. Volgens die leer, zonden b. v. de verschillende
12*