Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
(Ie breedte, de zamenhang, de vorm, enz. der jaarringen af.
Het spreekt van zelf, dat voor de bepaling van den leeftijd
van eenen stam of tak alleen dat cijfer der jaarringen de
ëénige aan\^'ijzing kan leveren, hetwelk men in zijn onderste
gedeelte tellen kan.
Reeds vroeger (bl. 86) zijn de bestanddeelen, waaruit het
hout is zamengesteld, opgesomd. Het vergelijkend onderzoek
van verscheidene houtsoorten levert intusschen het bewijs op,
dat hierin nog menig verschil bestaat (*). De zamenstelling
van het houtweef-
sel staat in het
naauwste verband
met de verschil-
lende eigenschap-
pen,
welke men
191 HocL
meestal met het
oog op het ge-
Acbruik, hetwelk
men er van ma-
ken kan, daarin
pleegt te onder-
scheiden. De
hardheid b. v. van
het hout is afhan-
kelijk van de mate
van verdikking
en het aantal zij-
ner houtcellen,
waarbij ook de
(*) Men vindt liiervoor o. a. zeer belangrijke opgaven in het werk van cordes : Euro-
peiche Houtsoorten, Haarlem, 1857. — Bij verscheidene liefhebbers van verzamelingen
hier te lande vindt men collectiën van allerlei hout, waarvan de kennis o. a. uit een
industriëel oogpunt van gewigt te achten is. Daarnevens mag intusschen ook het aan-
leggen van eene verzameling mikroskopische hout-doorsneden zeer aanbevolen worden.
Zij, die daartoe niet zelven in de gelegenheid zijn, kunnen zich de hoogst leerrijke
doorsneden van hout aanschaffen, welke door Prof. nürdlinoer, bij j. g. cotta, te
Stuttgart en Augsburg (thans reeds ten getale van 4 verschillende collectiën) voor
een betrekkelijk zeer billijken prijs (allen te zamen voor circa / 20) uitgegeven zijn.
190. Sekantsnede van beukenhout {Fagust sylrdlica), bij 200malige vergrooting; rzyn
gestippelde vaten; kp is houtparenchym; hv zijn houtvezels; w dwars doorgesnedene
mei'gßtralon; bij s ziet men de overlangsche doorsneden van houtvezels, die op de
wederzijdsche begrenzing hunner wanden boven elkander geplaatste rijen stippelholten
vertoonen.