Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
mBW
152
Ï'litll
' Ê- iil I
e - Rfr
iS. Mergstraalcellen.
alleen juist door zijn middelpunt te klie-
ven, maar dien ook loodregt door te snijden,
op eenen afstand van dat middelpunt, in
eene rigting, welke eenen regten hoek
vormt op de vorige (*). Doch niet alleen
voor het onderzoek der mergstralen, maar
ook voor dat van de overige gedeelten der
stammen worden gelijke doorsnijdingen
gevorderd.
Wanneer een boomstam onafgebroken
kan voortgroeijen, dan moeten de jaar-
ringen (z. b. bl. 89) ontbreken. Hun
ontstaan toch is het gevolg daarvan, dat
er een tijdelijke stilstand in de vorming
der houtbestanddeelen plaats heeft. Zoo is b. v. in de gema-
tigde en koude luchtstreken de wasdom der stammen aan be-
paalde jaargetijden gebonden en staat de houtvorming gedu-
rende den geheelen winter stil. Telkens worden bij den
hernieuwden aanvang van de afzetting der houtlagen (in 't
voorjaar) meer vaten en wijde houtcellen en bij het einde
daarvan (in den herfst) minder vaten en vele, doch naauwe
en sterk verdikte houtcellen gevormd, en deze afwisseling
geeft aanleiding tot het ontstaan der jaarringen, aldus ge-
noemd, omdat door hun aantal met vrij veel zekerheid de
leeftijd der stammen bepaald kan worden. In de heete lucht-
streken, waar de groei der gewassen gestadig voortgaat (hier
en daar met uitzondering van het heetste, verschroeijende
jaargetijde), is daarom de vorming van jaarringen minder of
in 't geheel niet zigtbaar. Verschillende omstandigheden kun-
nen eenen wijzigenden invloed op de ontwikkeling der jaar-
ringen uitoefenen. Daartoe behooren o. a. de vruchtbaarheid
van den grond, de weêrsgesteldheid, de meer of minder vrije
plaatsing der stammen, de al of niet krachtige groei der tak-
ken, de ontwikkeling der wortels op de onderscheidene plek-
ken van den voet der stammen, enz.; van dit alles hangen
(*) Men noemt deze drie sneden; dwarse, loodregte en sekant- of tangen-
tiaal-doorsnede.
189. Sekant-doorsnede van gemeene esehdoorn- of ahorniioiit (Acer Pseudoplatdnm):
VI zijn mergstralen, uit een of meer cellenlagcn bestaande, tusschen de houtcellen (A)
doorloopende.