Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
nog meer met die van bloed overeenstemmende eigenschap-
pen meende te mogen toeschrijven. Thans, nu men dit
alles als eene dwaling heeft leeren inzien, is men intusschen
nog niet volledig bekend met al wat betrekking heeft tot het
ontstaan en den aard der bewaarplaatsen van dit sap. Vroe-
ger gaf men hieraan in 't algemeen den naa:ii van „melksap-
vaten" of „levenssapvaten". Tot de vaten behooren zij echter
in geenen deele; in zeer vele gevallen daarentegen onmis-
kenbaar tot de vertakte bastcellen met bijna niet verdikte
wanden. Zij komen soms in bundels vereenigd voor, meer-
malen echter op zich zelf staande. Soms zijn zij in de sten-
gels onvertakt en treden zij eerst in de bladeren als vertakte cellen
op; de vertakking gaat soms vrij ver, velerlei lange, soms in-
eenloopende buizen vormende, met blinde, eenigins stompe of af-
geronde uiteinden. Bovendien komt het melksap ook voorin lang-
werpige gangen ofkanalen, welke nu
en dan tusschen de cellen van pa-
renchym weefsel gevormd worden.
De naast aan die kanalen grenzende
cellen zijn alsdan nu eens niet ver-
schillende van de overige cellen,
dan weder daarvan door eene an-
dere gedaante onderscheiden. Bo-
vendien kan men injeugdigen toestand
van zulke weefsels niet altijd een bij-
92. Melksap-kanaal. zonderen wand aan zoodanige kanalen
opmerken; in verdere tijdperken is dit eerder mogelijk, hoe-
wel niet altijd. Ook in sommige gewassen, welke alleen uit
cellen zijn zamengesteld, en waarin overigens geene vezels
of vaten voorkomen, zoo als in verscheidene vleezige zwam-
men, vindt men melksap. Dit is daarin slechts in lange ver-
takte cellen van zwamweefsel bevat, welke echter met de
hierboven beschrevene vertakte bastcellen of melksapkanalen
geene overeenkomst bezitten.
VII. Vaatbundels. Wanneer men een zeer jeugdig
stengeltje of takje dwars doorsnijdt en dan de doorsnijvlakte
beziet, dan vindt men tusschen het parenchymweefsel, waaruit
92. Uit iict blad ccncr waterplant, Liiiinochdris llumbiildtii genaamd. De vaste
stoiTen drijven liierin ala korreltje.s.