Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi voorbeuigt.
sprake is van zich eenige kennis te willen verwerven van
het een of ander gedeelte der wetenschap, dient hij, bij wien
zich dit verlangen doet gevoelen, zich er op voor te berei-
den, dat eenige inspanning van hem gevorderd wordt, en
dat hij in een daarover handelend werk geene alledaagsche
redeneringen verwachten kan. Maar tusschen deze en den
stroeven dogmatischen leervorm, of wel eene met Latijn en
Grieksch doorwevene inkleeding is een belangrijke afstand.
Ik achtte het daarom niet ongepast te beproeven, eene schets
der plantkunde te bearbeiden, waarin ik, althans door het
laatste zoo veel mogelijk te vermijden, voor den weetgierigen
dilettant, als ik 't zoo noemen mag, eene aanleiding tot ver-
veling poogde ter zijde te stellen.
Eene andere overweging, waarom ik het plan van dezen
arbeid op touw zette, was deze: Er bestaan in ons land
verscheidene inrigtingen, waar eene onderwijs-methode ge-
volgd wordt en leervakken behandeld worden, verschillend
door hare meerdere uitgebreidheid van die in de lagere
scholen, doch niet zoo ver zich uitstrekkende, als hetgeen
men in den regel onder het hooger onderwijs pleegt te rang-
schikken. Met andere woorden: er bestaan feitelijk middel-
bare scholen. Mögt er eens eene wettelijke organisatie daar-
van in het leven geroepen worden, dan bestaat er alle grond
om te vermoeden, dat ook aldaar de beoefening van natuur-
studie verpligtend zal worden gesteld. ïot nog toe werd
de plantkunde, in weerwil harer voortreffelijkheid, in die
middelbare scholen vrij zelden onder de leervakken opge-
nomen, terwijl daar, waar zij op het,,programma" der school
figureerde, onderwijzer en leerlingen zich vaak met een vrij
verouderd dictaat behielpen, dat uit do eene in de andere hand
wandelde en niet altijd met die aandacht, welke het onder-
werp ruimschoots waardig was, werd „overgeschreven".
Hetzij nu dat de plantkunde op de middelbare scholen moet
geleerd worden, of niet, — toch wilde ik eene poging aan-
wenden, om de zoo lang vrij stiefmoederlijk behandelde een gun-
stiger onthaal te bezorgen, dooreen overzigt van de plantkunde
te bewerken, hetwelk ik gaarne zoo ruim mogelijk onder
den achtl)aren onderwijzersstand verspreid wensclite te zien.