Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
Een land zoo vruchtbaar en zoo dicht bevolkt als
Java (het is het dichtst bevolkte groote eiland der
geheele aarde, ons vaderland is niet zoo dicht be-
volkt) heeft groote behoefte aan wegen tot vervoer
der menigvuldige producten. Behalve de reeds genoemde
waterwegen bezit Java dan ook tal van kunstwegen,
waarvan we slechts den grooten postweg noemen, die
't geheele eiland van 't westen naar ^t oosten doorsnijdt,
met zijtakken naar vele der voornaamste plaatsen.
Spoorwegen heeft men van Batavia over Buitenzorg
en Bandoeng naar Tjilatjap; van Semarang over
Soerakarta, Djokjokarta en Poerworedjo naar Tjilatjap,
met een zijtak naar Ambarawa; van Soerahaja naar
Malang met een zijtak naar Proholinggo; van Soera-
haja over Madioen naar Soerakarta met een zijtak over
Kediri naar Blitar. Een stoomtram verbindt Semarang
over Patti met Joana. In ontwerp is een spoorweg
van Tjeribon langs de noordkust naar Semarang. Van
Tegal gaat een korte spoorweg het binnenland in.
(Bezwaren en kostbaarheid van het reizen op Java.)
Java's belangrijkheid en rijkdom is grootendeels een
gevolg van den heerlijken bodem, waarop bijna alle
gewassen uit den archipel, zelfs enkele uit Amerika
(kina), met goed gevolg worden gekweekt, en verder
van de zorg, die dit eiland vroeger van de O. I. Com-
pagnie genoot, en voortdurend nog van de regeering
geniet (niet altijd even voordeelig voor den inlander).
De voornaamste producten zijn: rijst, koffie, suiker,
tabak, indigo, tlieo en kina.
§ 19. Java met Madoera wordt verdeeld in 22
residentiën: Bantam, Batavia, Kraivang, Freanger-
Hegentschappen, Tjeribon, Banjoemas, Tegal, Peka-
longan, Bagelen, Kedoe, Semarang, Djokjokarta, Soera-