Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Een gedeelte van de regeering en wel de wetgevende
macht berust, behalve bij den Koning, bij de Staten-
Generaal. Deze worden verdeeld in Eerste en Tweede
Kamer.
De leden der Tweede Kamer worden gekozen door
dezelfde personen, die de Provinciale Staten kiezen.
De Tweede Kamer telt 100 leden. Zij hebben gedu-
rende 4 jaren zitting en treden dan allen af, doch de
aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.
Zij hebben 't recht van wetsvoordracht (initiatief),
van wetswijziging (amendement), van ondervraging
(interpellatie) en van onderzoek (enquête).
De leden der Eerste Kamer worden gekozen door
de Provinciale Staten. Zij behooren tot de hoogst
aangeslagenen in de directe belastingen of moeten eene
of andere gewichtige betrekking bekleeden of bekleed
hebben. Zij hebben zitting voor negen jaar; elke drie
jaar treedt der leden af. De aftredenden zijn her-
kiesbaar. Zij hebben 't recht van interpellatie.
De uitvoerende en gedeeltelijk de wetgevende macht
berust bij den Koning. Deze kiest een aantal personen,
die hem in de uitoefening daarvan bijstaan en voor
hunne daden verantwoordelijk zijn. Men noemt ze
Ministers. Ze zijn 8 in getal n.1. die van Binnenland-
sche Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van Water-
staat, Handel en Nijverheid, van Koloniën, van Finan-
ciën, van Oorlog, van Marine en van Justitie.
Rechtswezen.
§ 48. Daar de Koning 't hoofd is der uitvoerende
macht en dus voor de naleving der wetten heeft te
zorgen, is hij uit den aard der zaak ook 't hoofd der