Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 'LEVENS VERHAAL VAN
ven, en het zeggen , dat eene goede hand van fchrijven
een fieraad van een' man is, gaat ook wel degelijk door
omtrent de vrouwen. Denkt eens, meisjes, welke eene
eer zij behaalde: haar fehrift was zoo bijzonder fraai,,
dat het als een kunstftuk in de Kabinetten van de Lief-
hebbers bewaard werd; en hoe minder algemeen het ook
zij, dat vrouwen uitmunten in fraai fchrijven, zou het:
zeer dwaas zijn, daarom vast te ftellen, dat het fraaije:
fehrift een meisje tot geen fieraad verftrekt.
Niemand van u, kan ik onderftellen, is onkundig,,
hoe moeijelijk het dikwijls valt, ééne eenvoudige hand--
greep te leeren. Bij voorbeeld: het breijen is eene kunst,,
die eenvoudig is; en hoe veel tijd heeft een kind dik--
wijls noodig, om die kunst te leeren! Het borduren,
(want daarop wilde ik komen) is eene der moeijeüjkfte ^
kunften van dien aard; de meesten uwer zullen er wel
meer van gehoord hebben, en uwe Moeders of vriendin-
nen zullen u wel weten te beduiden, wat het is. Juf-
vrouw ScHuüRMAN nu leerde die kunst in den tijd van drie
uren, omtrent in den ouderdom van zeven jaren. Verwon-
dert u over de bekwaamheid en vlugheid van haar verftand;
maar zijt bovenal gedachtig, dat dit bekwafce meisje ook
zeker hare aandacht niet weinig in alles zal gebruikt heb-
ben, eti leert daaruit dan vooral, uwe opmerking te be-
palen tot datgene, hetwelk gij onderhanden hebt.
VIERDE LES.
Ik kan niet voorbij, eene andere bekwaamheid van
die Jufvrouw te verhalen, waarvan misfchien maar
weinigen onder u een regt denkbeeld zullen kunnen ma-
ken, Mogelijk hebben evenwel fommigen op de kermis-
f feil,
)