Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
JACOBCATS. 27
leeraar In de Regten beroepen aan de Moogerc'iool te
Leyden; maar ondertusfchen werd hij Penfionaris der
ftad Middelburg.
ZESDE LES. ^
W. Vader! gij meidet, dac Cats Penfloraris der (lad
Middelburg werd, ei lieve I zeg mij , wat .beteeicent
het Penfionaris te zijn? '
V. Zeer gaarne voldoe ik aan uw verlangen. Het
woord Penfionaris zet men letterlijk over: loontrekkend
Raadsheer. Hooft , een onzer Vaderlandsche Schrijvers,
een man, die zich zeer wel op den aard der talen ver-
ftond, zette althans dat woord zoo over, en ik weet
het u niet krachtiger te vertalen. Gij moet echter niet
begrijpen, dat loon trekken fchandelijk is, al klinkt het
zoo wat laag; dat zal dan eerst fchandelijk worden, als
alle lieden van verdiensten te gelijk zoo rijk worden, dac
zij geene onderfteuning van de overige leden der maatfchap-
pij behoeven. Een Penfionaris dan was een zoodanig per-
foon, die door de Regering eener (lad aangedeld werd,
om , voor zeker jaargeld , haar, in voorkomende gevallen,
van zijnen raad te dienen, en werd, benevens eenige Le-
den der Regering, ter Vergadering van de Staten der on-
derscheidene gewesten van dit Land afgezonden. Gij
begrijpt dus, dat dit een zeer aantienlijke post was,
en er werden meestal perfonen van de uitdekendfte be-
kwaamheden toe verkozen.
\V. Bleef Cats aldaar lang Penfionaris ?
V. Neen, Willem ! eenigen tijd te Middelburg die
waardigheid bekleed hebbende, aanvaardde hü dat zelfde
ambt te Dordrecht.,
W.