Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 ZAMENSPRAAK over
bcteekent zooveel a!s Onderwijzer , of Leeraar, Op de
rioogefchool nu worden de ftudenten, na gedurende eeni-
gen tijd de lesfen der Hoogleeraren gehoord te hebben,
bevorderd tot het Doctoraat in de eene óf andere weten-
fchap. Het Doctoraat is eene waardigheid, waaraan open-
bare voordeelen gehecht zijn. Zoo mag een Doctor in
de Medicijnen overal zijne praktijk oefenen, en dus heeft
een Doctor in de Regtsgeleerdbeld, door zijne openbare
bevordering, vrijheid, om voor de regtbanken de zaak
der onfchuld en des regts voor te (laan. — Schoon Cats
nu, na deze bevordering, zeer genegen was eene reis
naar Italië te doen, bedwong hij echter dit zijn verlan-
gen , dewijl het noch de goedkeuring, noch de toeftem-
niing zijner vrienden wegdroeg; en daar deed Cats heel
wel aan , want oudere lieden weten , door hunne onder,
vinding, dikwijls best, wat voor jongere lieden nuttig is,
en deze behooren altijd veel acht op zulke raadgevingen
te flaan. Evenwel deed hij eene reis naar Frankrijk.
VIERDE LES.
V. Nadat Cats nu de reis naar Italië uit zijn hoofd
gezet had, keerde hij, na eenig vertoeven te Parijs, naar
het Vaderland terug, en zette zich in den Haag neder,^
waar hij zich in de Regtsgeleerdheid meer en meer oefende.
Vervolgens ging hij weder naar Zeeland, en koos
eerst Zierikzee en daarna Brouwershaven , zijne geboorte.
Had, ter woonplaats. — Mogelijk is u weieens eene ver-
telling gedaan van Hekfen en Tooverkollen ?
W. Ja wel, Vader! dat zijn immers vrouwen, die op
bezemftokken door de lucht kiinnen vliegen ? Heden ,
Vader! 't it zoo pleizierig daarvan te hooren. Naatje de
I3a-