Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 75 ) I
dom niet met schande; betracht uwe moeder; denk aan
uw kind, welk zonder u niet kan blqven leven : verlaat
deze halsstarrigheid, die ons allen in het verderf zal
storten." Terwijl hij alzoo sprak, vatte hij mij bij
de handen / hij kuste die, en besproeide die met zijne
.j tranen. Zijn nadrukkelgk bidden drong mij door het
; hart, en ik beklaagde hem, dat hij de eenigste van
'jinijne gansche familie was, die zicb om mqn'marteldood
'l' zoo bedroefde. Ondertusschen zonder mg aan het wan-
jikelen te laten brengen, zeide ik hem: in het verhoor
zal alles geschieden, zoo als het aan God zal behagen:
want wg zijn niet in onze magt, maar in Gods magt,
I cn hij ging weg. Des anderdaags, toen wij het mid-
dagmaal namen, kwam men ons eensklaps halen om ons
voor den regter te brengen; geheel de stad was er vant
onderrigt, en wij vonden de markt vol van een onnoe-
melijk getal menschen. Men deed ons op een schavot
klimmen, en terstond ondervraagde men mijne medege-
zellen, die moedig Jr.sus CnnisTus beleden. Men kwam
lot mg, en op het oogenblik verscheen mijn vader met
mijn kind , trok mg van mijne plaats, en bad mij nog
met levendiger nadruk dan te voren. De regter was
I aan zijne zijde en hielp hem: n Spaar," zeide hij mij,
■I) spaar den ouderdom van uwen vader, en de kindsch-
liheid van uwen zoon; offer voor den voorspoed der kei-
zers." Ik zal niet offeren, antwoordde ik. » Gij zijt
dan eène Christen Ja ik. Daar mijn vader mij met
1 geweld van bet schavot wilde aftrekken, beval de reg-
■iter, dat men er hem zeiven van zoude doen afgaan;
en men sloeg hem zelfs, om hem er aan te doen ge-
hoorzamen. ik voelde de slagen, die men hem gaf,
alsof ik zelve die had gekregen, en mijn hart scheurde
van een op het zien, dat mijn vader in zijne hooge
jaren mishandeld werd. Toen sprak de regter onS von-
nis uit, en veroordeelde ons allen, om van de wilde
, beesten verscheurd te worden. Wij gingen blijmoedig
weder naar de gevangenis; maar deze vreugde was ge-
stoord door den staat, waarin Feucitas was, die zich
mm