Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 68 )
ten , die men alle dagen veroordeelt, om hunne misda-
den, is er niet een eenige Christen, of, zoo er een on-
der is, kan het niet zijn als uit hoofde van zijnen naam,
als hij er om eene andere oorzaak onder is, is hij geen
Christen meer. De onschuld is voor ons eene noodwen-
digheid ; wq kennen haar volmaaktelijk, wij hebben
haar van God geleerd , die een volmaakte Meest''r is ,
en wij bewaren haar getrouwelijk, als van dien Kegler
bevolen, wien men niet kan bedriegen." - Zoodanig
was nog het leven der Christenen in de derde eeuw der
Kerk. — Tertdlliaku.') maakte zich in al de Kerken ver»
riaard door zijne schriften en door zijnen ijver voorden
Godsdienst, eti ondertusschen liet zich dit zoo wakker
en vast vernuft verleiden door de drooniergen van den
dweepachtigen Montanus: hij w'erd zelf naderhand de
stichter eener nieuwe sekte. Zijne aanhangers noemden
zich TertuUianinten-, ZOO gevaarlijk is het zich aan zijne
eigene denkbeelden te hechten, en den geest van onder-
werping, en de noodzakelijke nederigheid niet te heb-
ben, om zich aan het gezag der Kerk fe onderwerpen.
XXIX. HOOFDDEEL.
Vgfde vervolging onder den Keizer Si-Tervs.
Het Jaar 202.
Na den dood van Marcüs Aukelii's genoot de Kerk
eenige rust-, de Keizer Severus toonde in het eerst vele
menschlievendheid jegens de Christenen, men dacht zelfs
dat hij hun gunstig was; maar bij de uitkomst bleek het,
dat hij hea niet in getal had laten toenemen dan om
meerder slagtolfers te hebben , om aan zijne woede op
te offeren. In hef tiende jaar zijner regering gaf hij te-
gen hen bloedige bevelschriften uit, die met zoo groote
gestrengheid werden ten uitvoer gebragt, dat de Geloo-
vigen meenden, dat de tijd van den Antichrist gekomen
was. De vervolging begon in Egypte, en was er zeer
geweldig Onder de Martelaren, die hun bloed voor het
Geloof vergoten, werd eene jonge slavin, met name Po-