Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
•'( 6; )
genis van hun goed leven; 'want in Gods Kerk wordt
niets fe koop geveild. Hebben wij eene soort van schat-
kist, dit is geene schande voor den Godsdienst: iedereen
geeft er toe, zoo als hij wil; niemand wordt gedwon-
gen om iet fe geven; hetgene, wat men aldus bijeen ver-
zamelt, is een geheiligd pand: wij verteren het niet door
onnutte gastmalen; maar het dient tot onderhoud der
weezen , tot ondersteuning der armen, en diergener die
ongelukkig zijn. Het is vreemd, dat deze liefde voor
sommigen een onderwerp is om ons te lasteren : zie,
zeggen zij, hoe zij elkander beminnen! zie, hoe zij
gereed zijn om voor elkander te sterven! Onze ver^
eeniging verwondert hen, omdat zij elkander haten.
Daar wij allen maar eene ziel en eenen geest heb-
ben, kost het ons geene moeite om elkander van onze
goederen mede te deelen : men moet dan niet verwon-
derd staan, als eene zoodanige vriendschap gemeenschap-
pelijke maaltijden aanregt. Deze gemeenschappelijke maal«
tijden worden Agapes, hetwelk liejde befeekent, ge-
noemd. De armen worden er zoo wel toegelajen als de
rijken, alles geschiedt er in zedigheid en in eerbaarheid.
Eer dat men aan tafel gaat zitten ; bidt men ; men spreekt
er met elkander, als wetende dat God erbij tegenwoor-
dig is. De maaltijd eindigt op dezelfde wijze als hij be-
gonnen is; dat is te zeggen, door het gebed." — Alzoo
geschiedden de bqeenkomsten der Christenen, die onder
de Heidenen zoo zwart werden afgeschilderd. — n Hoe
kan men zeggen," voegt Tertullianus erbij, » d,at wij
onnutte meubels in de maatschappij zijn? wij leven met
u; wij gebruiken hetzelfde voedsel, dezelfde kleederen,
hetzelfde huisraad; wij verwerpen niets van al wat God
geschapen heeft; alleenlijk gebruiken wij het niet dan
met matigheid, den Schaper er voor dankende: wij
gaan met u te scheep, wij bebouwen het land , wij dragen
de wapenen, wij drijven handel met u. VVaarin ver-
dienen wij dan i'en dood 't Spreekt gij , die de misdadi.
gers oordeelt; is er wel een eenige Christen onder? Jk
beroep mg op uwe geregtsboeken: onder de booswich-