Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 65 ) I
ran Romeinen wist te spreken; de laafsfe Profeten zijn
zelfs zoo oud als uwe eerste geschiedschrijvers cn uwe
eersle wetgevers. De vervulling dezer voorzeggingen
hewijst duidelijk dat zij goddelijke zijn , en waarborgt
ons de waarheid dier voorzeggingen, die in het vervolg
nog moeten vervuld worden. Ue heilige schriften heb-
ben de ongelukken der Joden voorspeld , die wij thans
letterlijk zien gebeuren. God bad hen met gunsten over-
laden uit hoofde der godsvrucht van hunne voorvaderen,
en Hij heeft hen in zijne gedurige bescherming geno-
men , tot dat zij verdiend hebben om van Hem verlaten
te worden. Men kan Gods wrekende hand niet misken-
nen , als men den ongelukkigen slaat ziet, waartoe zij
vervallen zijn, uit hun eigen land verbannen, door de
geheele wereld rondzwervende, zonder wetten, zonder
overheid, zonder vaderland. Dezelfde godspraken , die
hun deze ongelukken hadden voorzegd , gaven te gelijk
te kennen, dat God zich , uit alle volken en in alle
plaatsen, getrouwer aanbidders zoude verkiezen, aan wie
Hij zijne genade zou mededeelen, om de verdiensten
desgenen, die hun Hoofd en bun< Meester moest zijn."
Vervolgens spreekt Tertullianüs van Jesus (Christus, en
van het geheim zijner Menschwording; hij bewijst des-
zelfs Godheid door de l'rofeten, door deszelfs wonder-
werken, door deszelfs verrijzenis, hij zegt, dat de om-
standigheden , van den dood van Jesus den Heidenen
zeiven zoo verwonderlijk zijn voorgekomen, dat I'ilatus
er berigt van aan den keizer Tiberius beeft gegeven;
dat het verbaal er van in de gedenkrollen van liomg
bewaard werd, en dat Tiberius aan Jr.sus Christus zou-
de geloofd hebben, zoo men te gelijk Cesar en een Chris-
ten zoude hebben kunnen zijn.
XXVIII. HOOFDDEEL.
Vervolg van hst verdedigschrift van TEnTULUA^os,
Nadat Tertux-lianus de waarheid van het Christendom