Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmif^m
( 64 ) I
van hunnen eerdienst, de onbetamelijkheid van hunne
plegtigheden, had uitgelegd, besluit bij, dat deze goden
den oppersten eerdienst onwaardig zijn , dat zg duivels
zijn, die de menschen bedriegen. « lireng er hier eene,"
zegt hg, 1) van die men voor eene zoogenaamde godheid
houdt, en die men meent godspraken te geven: de eer-
ste Christen de beste zal haar bevelen te spreken, en
zij zal genoodzaakt worden te bekennen, dat zij waar-
lijk een duivel is, en dat zij zich maar als eenen God
laat aanbidden: zoo zij het niet belgdt, omdat zg eenen
(Christen niet durft beliegen, sta ik toe, dat men dien
(christen ter dood brenge." — De gave van de duivels
uit te drijven, moet nog zeer algemeen in de Kerk
plaats hebben gehad, naar dien Tektullianus openbaar
eene zoodanige uitdaging durfde wagen. — Vervolgens
regtvaardigt hij de Christenen yan de beschuldiging van
goddeloosheid, door het waarachtige voorwerp van hun-
nen eerdienst aan te toonen. » De God der Christenen,"
zegt hij, I) is degene, die het Heelal door zijne magt uit
niet heeft getrokken, die door zgne wijsheid alles heeft
gerangschikt, en die door zijne voorzienigheid alles re-
geert ; aan dit Opperwezen geeft het heerlijke schouw-
spel der natuur de schitterendste getuigenis; de Heide-
nen zelve, hoe verblind zg ook mogen zgn door de
vooroordeelen hunner opvoeding en hunner hartstogten ,
geven op eene natuurlijke wijze deze getuigenis, als zij
in het midden der gevaren uitroepen; groote God! goede
God! de getuigenis eener natuurlijker wijze Christen
ziel. Het is dit wezen, hetwelk te allen tgde zich heeft
doen getuigenis geven, met eene levendige stem, en
in de schriften, door de Profeten, die het heeft ver-
wekt , en die het met zgnen geest vervuld heeft. Deze
schriften kunnen niet verdacht gehouden worden, zij
zijn in de handen van onze vijanden, der Joden, die ze
openhaar in hunne Synagogen lezen. De oudheid dezer
schriiten kan ook niet betwist worden. Het is zeker,
dat iMoze.s, de eerste der schrijvers, langen tijd fe vo-
ren geleefd heeft, vóór dat men nog van Grieken, noch