Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6a )
de zonde, zoo als Hij helooningen heeft voor de deugd.
Ik zal de deur van de gelukzalige eeuwigheid nimmer
ingaan, dan door te volharden in de belijdenis van zijnen
H. Naam." flierop liet de regter hem geeselen en zond
hem naar de gevangenis. Eenige dagen daarna liet hij
hem weder voor zich brengen, en bood hem een groot
geschenk uit de landsschatkist aan , met een aanzienlijk
ambt in den krijgsdienst, zoo hij het beeld van de go-
din wilde aanbidden. » Een regter zeide hem Sum-
PHORiANus, ii moet den tijd niet verkwisten met onnutte
redeneringen, noch der onschuld lagen te leggen. Ik
vrees den dood niet: wij moeten ons leven wedergeven
aan dengenen, die er de oorsprong van is; waarom zouf
den wij niet aan Jesus CnmsTus, als eene gift, opoffe-
ren hetgene, wat wij Hem toch eens als eene schuld moe-
ten betalen ? uwe gunsten zijn niet dan een verborgen
vergif, met eene aanlokkende trouwloosheid bedekt; de
tijd neemt, als eene snelvlietende beek, uwe goederen
weg: God alléén kan ons eene duurzame en onverganke-
lijke gelukzaligheid geven. Ce grijsste oudheid heeft
het begin zijner heerlijkheid niet gezien, en het vervolg
der toekomende eeuwen zal er nimmer het einde van
zien." » Gij brengt mijn geduld ten eindehervatte
de regter op eene hevige wijze : a zoo gij aan CuBEiK
niet offert, zal ik u van daag nog ter dood veroordee-
len, en u eerst nog vreesselijk laten pijnigen." Sijm-
piioKiANus zeide: » Ik vrees alleen den almagtigen God,
die mij geschapen heeft, en dien Hem alléén.- mijn lig-
chaam is in uwe magt, en mijne ziel niet." ïoen sprak
de regter het vonnis in deze woorden uit: dat de hei-
ligschender SuMi'uoniAiscs door het zwaard ornhume,
om de goden en de wetten te wreken ïoen men hem
naar de geregtsplaats bragt, kwam xijne moeder er op
aaiiloopen , niet om hem door hare teedere tranen van
gevoelen te doen veranderen ; maar om hem te verster-
ken en aan te moedigen door hare opwekkingen: zij
riep hem boven van de stadsmuren toe: » i\iijn zoon
SlJMPuoB^A^us, mijn lieve zoon! gedenk aan dea leyeu-
Bi