Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 58 ) I
sfe volbragt, en Blandina bleef alléén in het strgdperk.
Zij werd in een net gesloten, en aan de woede van
eenen razenden stier blootgesteld, die haar langen tijd
heen en weer scheurde j maar de hoop op een eeuwig
leven, en hare liefde jegens God, maakte haar ongevoe-
lig in het lijden. Eindelijk bood zij, als een zuiver en
gehoorzaam slagtoffer, hare keel het slaglmes aan, het-
welk haar aan God, dien zij aanbad, slagtofferde. Vol-
gens de bekentenis der Heidenen zelve had nooit eene
vrouw zoo wreede noch zoo menigvuldige folteiingen
geleden. Hun haat was nog niet voldaan ; hq woedde
noch tegen de doode ligchamen zelven. Die menschen
die alle gevoel van menschelijkheid verloren hadden, ga-
ven de ligchamen der heilige Martelaren aan de honden ;
vervolgens raapten zij al de verstrooide overblijfselen op,
zg verbrandden dezelve, en wierpen er de asch van in
de rivier de Rhône. Al deze voorzorgen waren vruch-
teloos tegen de magt des Heeren. Men ontdekte nader-
hand door openbaring de plaats, alwaar hunne asch bg-
een gevloeid was. Zij werd met eerbied opgenomen,
en geplaatst onder het altaar van de kerk, die ter eere
van de heilige Apostelen gebouwd was, en die nu de
kerk van den H. Nazarius genoemd wordt. Deze hei-
lige Martelaren waren achtenveertig in getal, en hun-
ne namen zgn in gedachtenis gebleven.
XXV. HOOFDDEEL.
Marteldood van dm H. Epipodvs en van den H.
ALEX/ISDER,
Het bloed van zoo vele Martelaren had het vuur der
vervolging niet uitgebluscht. Een groot getal anderen
onderging nog den marteldood in Franhrgk, De stad
Lion had nog den roem om der Kerk twee helden te
leveren, Epimdus en Alexandeb. Deze waren twee
jongelingen van eene voorname geboorte; eene teódere
vriendschap had hen vereenigd, en de godsvrucht had