Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 ) I
fe maken door hunne keel met eenen degen te doorbo-
ren. Bjlaudina. was met de armen uitgestrekt aan eenen
paal vastgebonden; en het gezigt van die Heilige, welke
alzoo den Zaligmaker aan het kruis afbeeldde, gaf voed-
sel aan den raoed der IVIartelaren, Daar de wilde bees-
ten haar niet hadden durven aanraken, werd zij voor
eenen anderen dag bewaard; maar het razende volk
eischtte Attai.os, die zeer bekend was. Men deed hem
rondom het Amphitheater loopen, met een schandbord
op de borst, waarop deze woorden stonden : Attalvs ,
de Christen. De Heidenen knarsten tegen hem op hun-
ne tanden, en hielden niet op zijnen dood te eischen;
maar de president vernomen hebbende , dat hg een llo-
meinsch burger was, zond hem met de andere Marlela-
i'en weder naar de gevangenis, in afwachting van het
antwoord des keizers, wien hij hierover geschreven had.
De bloode keizer antwoordde, dat hij al degene, die
volhardden om Jesüs Christus te belijden, moest doe«
sterven-, en degene, die Hem zouden verzaken, vrqla-
ten. Toen liet de president, op zijnen regterstoel zit-
tende , de gevangenen bij zich brengen, en ondervraagde
hen op nieuw. Zij bleven, allen volharden bi) hunne
belgdenis, en het vonnis werd uitgesproken. Den daar-
op volgenden .dag werd de geneesheer Alkxandhr naar
het A.mphitiieater gebragt met Attalus , wien de reg-
ier, om het volk te vermaken, tot dezelfde straf had
veroordeeld, niettegenstaande hij een l\omeinsch burger
was. IBeiden werd, nadat zg de gewoonlijkefolterlngea
hadden uitgestaan, de keel afgesneden. Op den laatsten
dag der schouwspelen werd, eindelijk Blandina met
eenen jongen Christen, Ponticus genaamd, en vqftien
jaren oud, gehaald, Tvlen deed hun allerlei folteringen
aan , zonder acht te geven op de jonge jaren van den
eenen , noch op de kunne van de andere. Zg bleven
standvastig in het Geloof, en zij gingen met meer vreug-
de den dood te gemoet, dan men gewoonlijk naar een
gasttoaal gaat, De jongeliag had zijne oSferande het eor-
" 3