Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 )
zachte , maar toch ernstige wijze hierover te berispeni
Deze roemrijlce naam, zeiden zij ons, komt alleen den-
genen toe, die hunnen loop volbragt hehhen, en die Je-
sus Christus op het oogenblik hunner belgdenis tot zich
heeft genomen, en niet aan geringe schepselen gelgk wij;
dan drukten zg ons de handen, en J)esproeiden die met
hunne tranen, ons smeekende, om voor hen te bidden,
opdat zij de genade mogten verkrijgen om hunnen arbeid
gelukkig ten einde te brengen. Ondertnsschen bezaten zij
al de deugden der Martelaren: hunne zachtmoedigheid,
hun geduld, en voornamelijk hunne edele grootmoedig-
heid, die hen boven alle vrees verhief, maakten hen den
naam waardig dien zij weigerden aan te nemen. De
liefde heerschte niet minder in hun hart, dan de !iede-
righeid in hunnen geest; zij maakten er al hun werk
van, en al hun toeleg was om de liefde van Jesus Cnms-
Tus na te volgen, en om hunne gevoelens te vormen naar
die van dien goddelijken Zaligmaker, die de menschen
zoo zeer bemind heeft, dat Hg voor hen gestorven is;
zg vergaven, gelijk Hij, aan hunne vijanden, en zij zon-
den vurige gebeden tot God op, voor degene, die hen
vervolgden. Zg veroordeelden niemand; zij waren toe-
gevend jegens alle menschen, en bgzonderlgk ten opzig-
te van de zondaars, die tot boetvaardigheid kwamen.
Sommigen waren, uit vrees voor de folteringen, in het
eerste verhoor bezweken, en evenwel had men hen in
dezelfde gevangenis gezet, alwaar de H. Martelaren wa-
ren: men zag deze niet met eenen verbitterden gver te-
gen die laffe Christenen uitvaren; maar hun de hand ge-
vende om hen te helpen, hunne misslagen te verbeteren,
betuigden zg hun de gevoelens van eene teedere en me-
dedoogende moeder; en door beken van tranen, die zij
voor den Heer uitstortten, verkregen zg van zijne on-
eindige barmhartigheid de vergiffenis voor hunne broeders.
Inderdaad, zij, die gevallen waren, erkenden hunnen
misslag, en vergoedden hem naderhand door eene edel-
moedige belijdenis. Hunne terugkeering was niet minder
roemrijk voor Jesus Curistus, dan aandoenlijk voor de