Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5i )
»Ireng van leven, schoon hg nog in dïe jaren was,
waarin de harlslogten op het levendigste zijn. Hg wan-
delde op den weg des Heeren, en nam zijne geboden
waar, altijd gereed om God, der Kerk en den naaste
fe dienen, altgd bezield met ijver voor de eer van zg-
nen Meester, altijd vol zncht voor de zaligheid zijnec
broeders. Hg vraagde, of het hem geoorloofd was, een
woord te spreken ter verdediging van de onschuld dec
Christenen, en bood zich aan om te bewgzen, dat de
beschuldiging van goddeloosheid en ongodsdienstigheid,
waarmede men de Christenen betigtte, niet dan eene
loutere lastering was; maar tersfond stonden er duizenden
stemmen rondom de vierschaar legen hem op. De reg-
ier van zijnen kant, gestoord over de vrage , die hij ge-
daan had, om ten voordeele der beschuldigden te spre-
ken , vraagde hem, of hij een Christen was: lirAOATHus
beleed het ronduit^ met luider sleintne, en ter zelfdec
tijd werd hij onder den rang der Blartelaren gesteld.
Dc regter gaf hem spotswgze den roemrijken naam vare
Advohaat der Christenen, en sprak hierdoor, zonder dat
het hem bedacht was, door een eenig woord deszelfs
lofrede uif. Zgn voorbeeld moedigde de andere Christe-
nen aan, die ook openlgk verklaarden dat zij Christenen
waren, en die met eene vreugde, die op hun aangezigt
was fe lezen, en die men uit het geluid van hunne stem
konde hooren , de openbare belijdenis der Martelaren de-
den. OndertusEchen had men bevel gegeven om zich
meester te maken van den godzaligen Pothinus, Bis-
schop van Lion, die in een verouderd ligchaam de ge-
voelens eener jeugdige en levendige ziel vertoonde.
Hij werd door soldaten gedragen, die hem aan den voet
van de vierschaar bragten. Het volk, hem volgende ,
deed hem allerlei smaadheden aan. De H. Grijsaard gat'
toen eene heerlijke getuigenis van de Godheid van zijnen
Meester; want de president hem gevraag'd hebbende,
wie de God der Christenen was; antwoordde hem de H.
Bisschop; gg zult Hem kennen, zoo gij het waardig njt.
TetstonJ werd hij yan die plaats weggerukt, met ge-