Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 )
ben beschreven , antwoorden: » Wefen zrj niet, dat wij
nimmer Jesos CrinisTus, die voor de zaligheid van alle
menschen geleden heeft, znllen kannen verlaten, noch
cr eenen anderen voor vereeren? Want wij bidden Hem
aan, omdat Hij de Zoon Gods is, en wij houden de
Martelaren slechts voor zijne leerlingen ea navolgers:
wij vieren hen met alle regt, omdat zij hnnnen Koning
en hunnen Meester getrouw zijn gebleven." Zg eindigen
hun verhaal aldus: « Wij namen zijne beenderen, kost-
baarder dan edelgesteenten , uit het vuur , en wij brag«
ten die op eene betamelijke plaats , alwaar wij hopen
ons alle jaren te vergaderen, om het feest van den H.
Martelaar met blijdschap te vieren, opdat degene, die
in het vervolg zullen komen , opgewekt worden om zich
tot denzelfden strijd bereid te maken." — Men ziet door
deze laatste woorden, dat de Catholijke Kerk van de
eerste eeuwen af de Heiligen , als dienaren en vrienden
van God , vereerd heeft, en dat zij te allen tijde hun-
ne relikwiön, of de overblijfselen hunner ligchaitien, als
zijnde Gods slagtoffers geweest, door den marteldood of
door de boetvaardigheid, met eene geestelijke eerbiedig-
heid beschouwd hebben, als levende ledematen van Jssna
Christus , en tempels van den [feiligen Geest. Dit ge^
bruik is dan door de overlevering van al de eeuwen be«
krachtigd, eji bij gevolg steunt het op de grondslagen
zelve van den Godsdienst.
■ii
i'
XX. HOOFDDEEL.
-De bliksemende keurbende.
Het Jaar 174.
De keizer Marcus Aurelius deed deze vervolging ver-
minderen, bij gelegenheid eener uitstekende gunst, die de
Hemel hem bewezen had, door de tusschenkomst der
Christen krijgsknechten, die in zrjn legers dienden; want
de krggslegers waren^oowel als de steden, en het platte