Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 )
hielden twee jongelingen vast, wier een, doordepgnen;
die zij hun aantieden, bezwijkende, de nieuwe schuiU
plaats van den II. IJisschop ontdekte. Ue geregtsdiena-
ren , die gewapend waren alsot zij eenen roover moes-
ten vangen, kwamen er op eenen vrijdag tegen den nacht.
De H. PoLTjcARPus sliep toen op eene bovenkamer. Hij
^)ad toen wel kunnen -vlugten, maar dit wilde hij niet;
hij zeide: dat de wil Gods f^eschiede! Hij kwam dan
naar beneden, en sprak met de geregtsdienaren, die,
zijne hooge jaren, en zijne standvastigheid ziende, zich
niet konden inhouden om te zeggen: moest men zich zoo
haasten om dien ouden man te \.'ungen? Zij waren mis4
noegd, dat men hun eene zoo hatelijke zaak had opge-
dragen: maar zij zouden nog meer misnoegd geweest zijn ,
Eoo hun eene gelegenheid ontbroken had, om een voor-
dcel te genieten , hetwelk gewoonlijk op dergelijke gevan-
gennemingen volj^de. De H. VoLucAnpvs liet hun een
goed avondmaal geven , en eenigen tijd verlof bekomen
hebbende om te bidden, bleef hij twee uren achter een
staan, en bad, met ten Hemel gerigte oogen, voor de
geheele Kerk: hij bad met zoo groote geestdrift, dat al*
len, die er tegrrïwcordig waren, zelis zijne vijaiidcn,
er zeer over verwondt*rd stonden. Toen het tijd was om
te vertrekken, zette men hem op eenen ezel om hem
naar de stad te brengen. Bij zijne aankomst werd hij ter-
stond naar het Ampuitueati-r gebragt, alwaar het volk
vergaderd was. Men bragt hem voor den 1*roconsul,
die hem aanmaande om de bevelen van den keizer te
gehoorzamen, om zijn leven te behouden:" » Spaar
uwen ouderdomzeide hem deze JMagistraatspersoon;
»meent gij de folteringen te kunnen uitstaan, waarvan
het gezigt alleen de hardvochtigste jeugd doet sidderen
Maar de H. Bisschop toonde zich even min gevoelig voor
deze bedreigingen, als voor het valsche medei'oogen. het«
welk hij voor hem scheen te liebben. De ritocoNsuL,
drong bij hem aan, met te zeggen: verv>loekt den Cnr.ism
TV3 en ik zal u loslaten, Pojlijcakpüs antwoordde: «Ik
feeb hem zes en tachtig jaren gediend, en Hg heeft mg
j