Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 43 )
niet kunnen overwinnen. Een jongeling, genaamd Gerj
MANiciTs, boezemde den anderen moed en slerkte in, door
zijn voorbeeld. Eer men hera aan de razernij der wilde
dieren overgaf, vermaande hem de Pkoconsul , als uit
menschlievendheid, om voor zijn behoud te zorgen; maar
de heilige Martelaar antwoordde hem met kloekmoedig«
heid, dat hij liever duizend dooden wilde sterven, dan
zijn leven behouden ten koste zijner onschuld. Toen liep
hij stoutmoedig eenen leeuw, die op hem afkwam, te
gemoet, en den dood in de klaanwen en in de vernie-
lende tanden van dit beest zoekende, haastte hij zich om
het bloedige overblijfsel van zijn hgchaam daar te laten,
en uit eene wereld te verhuizen , welke niet dan ongods.
dienstigheid en misdaden ademt. Deze heldhaftige daad
deed den volke grooten spijt aan, en men hoorde van
alle kanten een woest geschreeuw, en het Amphitheater
Aveergalradft vsn dose w"orde,n: a » de goddeloozen Hioei
ten gestraft worden, de Bisschop Poluoarpus moet ge-
haald worden." "
XVIII. HOOFDDEEL.
De H. PoLiicARpos, Bisschop van Smirna, wordt
gevangen genomen en bij den PnocoNsvi, gehragt.
Men zocht overal naar den H. Poliicarpus om hem
ter dood te brengen; en het onderzoek werd des te ge-
strenger in het werk gesteld, sedert dat hef volk , door
de standvastigheid der Martelaren woedend geworden,
met een groot geschreeuw had geëischf, dat men hem
aan hunne woede zoude overgeven, üe U. Bisschop bleef
even gerustj hij wilde in de stad blijven; maar hij gaf
gehoor aan de bede der Geloovigen, en hij ging naar
een huis, welk niet verre van de stad was. Eenige da-
gen daarna, ging hij, omdat men niet ophield, hem te
zoeken, naar een ander huis ook buiten de stad. Zoo
als hij het huis uit was gegaan, kwamen degene, die
hem zochten, er in. Deze hem niet gevonden hebbende,

m