Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 ) I
dat er een dag zal komen, waarop Hij ons zal oordec-
' len, en ons straffen of beloonen naar onze werken.
7 Wij bidden God alléón aan;" maar voor al het overige ge-
hoorzamen uij u blijmoediglijk; wij erkennen u voor on-
' , zen keizer , en voor meester van de wereld; wij bidden
God gestadig^ dat gij met de oppermagt ook een regt-
^ vaardig en wijs gedrag moget paren." iJaarop bewijst de
! H. Leeraar de waarheid van den Godsdienst door de
voorzeggingen, die bijeen verzameld en bewaard zgn vol-
; gens de orde der tijden, waarin zg beschreven zijn ge-
^ worden. Mij grondt zich hoofdzakelijk op die, welke de
verwoesting van Jeruzalem voorspellen; die op de ver«
strooging der Joden, en op den roep der Heidenen zien;
en nadat hij bewezen heeft, hoe de nog versche vervnl-
liog van eene zoo merkwaardige voorzegging beshssend is,
ten voordeele van den Ghristelijken Godsdienst, maakt hij
er het besluit op, dat de andere voorzeggingen, en wel
bijzonderlijk die van de tweede koraste van Jesus Chris-
tus, van de algemeene verrijzenis, en van het algemeene
oordeel ook zullen vervuld worden. Eindelijk, om op
de lasteringen, waarmede men de Christelijke vergade»
.ringen openbaar beschuldigde, te antwoorden, doet hij
een omstandig verbaal van al wat er omging; en wij zien
tot onzen troost eene volmaakte overeenkomst tusschea
hetgene wat de H. Justiuus verhaalt, en hetgene wat
er onder ons in gebruik is. Hij eindigt met deze woor-
den: H Komt deze leer u vernuftig voor, heb er daa
de achting voor, welke zij verdient; zoo zij in tegendeel,
u niet behaagt, omhols haar niet, maar veroordeelt
daarom alleen niet ter dood menschen, die geen kwaad
hebben gedaan." De H. Justikus had in het vervolg het
geluk om de openbare getuigenis, die hij van den Christe-
Igken Godsdienst gegeven had, door zijn bloed te bezegelen.