Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( h )
winnen, gelijk zulks somwijlen gebeurd was, cn dus de-
zen eerwaardi^en Grgsaard in het leven te behouden ;
maar de 11. JJisschop sprak hen met zoo groote kloek-
moedigheid aan, en smeekte hen zoo dringend, omhein
het geluk niet te benijden , om gereedehjk tot God te
gaan , dat zij zich door zijn bidJen lieten bewegen. Zij
vielen allen op hunne knien , en de IL Bisschop, zijne
stem in hun midden verheffende, bad Jesus Cuiustus ora
de vervolging te doen ophouden, om der Kerk den vre-
de te schenken, om in de harten der Geloovigen eene
teedere en wederzijdsche liefde te onderhouden. Nadat
het gebed geëindigd was, werd hij door de soldalen naar
het Ampiiitueater gebragt, liet was een van die da-
gen, die de heidensche bijgeloovigheid onder den naam
van Festa sigiltaria vierde. Geheel de stad was er te-
genwoordig: de H. Martelaar hoorde, bij het inkomen
het gebrul der leeuwen; het gezigt van zijnen aanstaan-
den marteldood ontnam hem niets van zijnen heldenmoed,
noch van zijnen brandenden ijver; men konde in tegen-
deel zijne tevredenheid, en vreugde, maar eene zedige
en vreedzame vreugde, op zijn aangezigt lezen, en aan
zijne houding zien. Hij behoefde niet lang naar den dood
te wachten ; twee leeuwen hadden hem op een oogen-
blik verscheurd; er bleef van zijn ligchaam niets dan de
grootste beenderen over, die door de Geloovigen met eer-
bied werden opgeraapt, en naar Antiochië overgebragt
als een schat van eene onwaardeerbare waarde. Het was
een groote troost Voor de Cbiistenen van ai de plaatse«,
waar deze heih'ge overblijfselen werden doorgevoerd: zij
werden in een kistje gelegd, en begraven op den
kerkhof, die nabij de poort van de stad was. Die de
geschiedenis van zijnen marteldooil hebben beschreven ,
eindigen dezelve met deze woorden: n Wij zelve waren
getuigen van dezen roemrijken dood , die ons eene beek
van tranen deed storten, en wij bra;;ten den nacht met
waken en bidden door. God onzen Heer op onze knii-n
smeekende, om onze zwakheden te ondersteunen. De H.
Mai'teiaar verscheen ons als een kampvechter , die uit