Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
.......^ IIJJW^^—gl
( 32 )
ik, J:e5ü3 CriHisTüs in zijn liart draagt." — n Gelooft
gg dan niet," hervatte Trajanus, » dat wij ook'de
goden, die voor ons strijden, in het hart hebben?" —•
d Goden!" antwoordde Ignatius wederom; » fji] vergist
a, zij zijn duivels. Er is maar ec^n God, die Hemel en
aarde geschapen heeft, en er is maar één Jesus Chris-
tus, de eenige Zoon Gods, naar wiens llljk ik haak."—
s Spreekt gij," vervolgde Trajanus n van dien Jrsus, wiea ;
Pilatus heeft laten kruisigen ;" » Zeg liever," wierp de i
H. Bisschop hem tegen, n dat die Jrsus de zonde en ;
hare oorzaak aan dat kruis gehecht heeft, en dat Hij i
yan toen af dengenen, die Hem in het hart dragen, de
magt heeft gegeven om over de hel en haar geweld te ;
heerschen." n Draagt gij dan Ciiitis'j-ua in uw midden?" '
zeide de keizer. Ja, zonder twijfel," antwoordde^;
Ignatius; » want er staat geschreven: ik zal in kun '<
midden wonen ^ en ik zal met hen wandelen C).** Tra®
JANUS, de hevige en dringende antwoorden van den H« ;
Ignatius moede geworden , sprak het vonnis tegen hem :
uit: » Wij bevelen, dat Ignatius, die zich er op be- ^
» roemt deii Gekruisigden in zich te dragen , in ketenen ï
geboeid, met eene goede wacht naar ifo/we gebragt, ^
en er voor de wilde dieren geworpen worde, om er \
den volke lot een schouwspel te dienen." De Heilige, !
dit vonnis hoorende, riep vol vreugde uit: » Heer! ik ^
dank U, dat gij mij eene volmaakte liefde jegens U ge- "
geven hebt, en dat gij mij met dezelfde ketenen ver-
eert, waarmede gij weieer den grooten Paulus, uwen
Apostel, vereerd hebt." Dit zeggende , bood hij zelf zij- ;
ne handen aan^ om van, de wacht in ketenen geklonken
te worden, bad voor de Kerk , en beval haar met tra- •
nen in de oogen aan God, Toen gaf hij zich over aan
ai de wreedheid eener bende van onmenschelijke solda-
ten, die hem naar Home moesten overbrengen, om den
(«) L)e handelitigen der Martelaren » waaruit men dit en ook da
volgende verbalen getrokken betft , waren in de processerl-vei baal |
aelve bij de verhooriiig door eeaew opeübareu auibUuaar opge^
schreyeu* Aidiu ziju ïij iter echu