Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( a3i )
het zedebederf is of kaa zijn; kan men niet zeggen daf
het de overhand heeft, orudat de regel der waarheid
altgd in zgn geheel bestaat. Zgn er in de Kerk onge-
hoorzamen en wederspannigen; er zullen ook Heiligen
en vromen zijn, zoo~Xang de verkondiging van het Evan-
gelie zal duren; dat is te zeggen, zonder ophouden en
zonder einde. Men moet over de heiligheid der Kerk
oordeelen, zegt de H. Augustinus , niet door de slechte
Christenen, maar door de goede, die er altijd in groot
getal zullen zijn, de Kerk duldt de boozen vooreenen
tijd, gelgk het stroo, welke het koren op de dorschvloer
bedekt. Het zou alzoo eene oogenschijnlrjke dwaling
zgn, te gelooven, dat de belofte van haar eeuwigdurend
bestaan te midden van de misbruiken en de ergernissen
niet kunnen vervuld worden. Diegene zelfs, die van
den kant van hare Dienaars komen, hinderen niet aan
de vervulling der beloften. God heeft toegelaten, dat de
hoofden van den Godsdienst niet altijd onbesprokene man»
nen zouden zijn; omdat het behoud van zijne Kerk niet
afhangt van de heiligheid harer Bisschoppen, maar van
het woord, welk hij haar gegeven heeft, van met haar
le zullen zijn tot het einde der eeuwen. Het lot der
aardsche rgken hangt af van het gedrag der vorsten,
die hen besturen; maar zoo is het met de Kerk niet ge-
legen. God zelf heeft er de grondslagen van gelegd, en
Hij heelt er zoodanige vastigheid aan gegeven, dat noch
de menschen, noch de tijd, die kunnen verwrikken. Dit
is het besluit, hetwelk men moet afleiden uit sommige
plaatsen of omstandigheden der kerkelijke Geschiedenis,
waar men ziet, dat er groote misbruiken in den schoot
van het Christendom waren ingeslopen: in plaats van
hier uit een ontwerp van ergernis te nemen, moeten wij
indachtig zijn, dat zg voorzegd zijn, en dat het een ge-
volg is van den tegenwoordigen staat der Kerk. Zij is
hier niet op de plaats harer rust. Haar vaderland is de
Hemel; de aarde is voor haar niet dan eene plaats vau
beproeving, een vreemd land, alwaar zg omringd is
door vganden, die, maar vruchteloos, alle krachten in-