Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 238 ) \
Ondertusschen, tot groote verbazing der wereldf, naJ
ZOO vele gebeurtenissen, die de rêst van EiO-opa schertet»
wedergegeven te hebben, terwgl de Souvereinen datf ^
zelfde jaar te Weenen zamen vergaderd waren om
ne wederzgdsche belangen te regelen, maakte Bt'oNArA i^!^^
die van den troon va» Frankrgk had afstand gedaan,
en de souvereiniteit van het eiland Elba tot zgn vfri)iijf
had aangenomen, eene listige zamenspaiyiing met zijne
partg; hg kwam onverhoeds weder 'ia Frankrgk, stookte
er den oorlog weder aan, en Lodewijk XVUL moest zg-
ne staten verlaten, even als Pms VIL de zijne; daar
deze bedreigd werd door den inval van Murat, den
nieuwen koning van Kapels, die door zgnen schoonbroe-
der Napoleon op dien troon geplaatst was; maar dit
dtfurde niet lang; de Hemel deed op nieuw zgne almagt
duidelgk zien; dezelfde souvereinen vereenigden zich we.
der ia het jaar i8i5, en overwonnen dien verschrikkelg-
ken vgand in de vlakte van Waterloo, digt bg den
St, Jansberg, vier uren van Brussel. Hij werd hun ge-
vangen man, en is naar het eiland Helena, meer dan
duizend uren van landen, vervoerd geworden, om al-
daar onder het toezigt van hunne Commissarissen te blij-
ven, en eindelgk is de orde weder hersteld.
CCVL HOOFDDEEL.
Bemerkingen vwr de ergernissen.
Het is noodzakelgk, dat er ergernissen komen, zegt
Onze Heer zelf: hierdoor wil Hij zgne dienaren beproe-
ven , om ben zgns waardig te maken, o Er zal een tgd
komen waarin de liefde zal verflaauwen, en waarin de
boosheid bg velen overgroot zgn zal." De ondeugden
Jcomen uit de hartstogten voort, welke de Godsdienst niet
vernietigt: hg leert die te bedwingen: maar hij beneemt
de vrijheid niet, om die op te volgen. Men moet er
zich dan niet oyer verwonderen, als men in de Kerk
ergernUsen aiet: zg is de akker, waarop het onkruid