Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 226 ) \
naar de andere bragt, en hem, van den luister zijner
waardigheid beroofd, als een' gevangenen man aan de
volken vertoonde, die volken, uit wier harten men met
alle bedenkelgke moeite den Godsdienst had zoeken te
verbannen, hem zouden verachten en met smaadheden
overladen; maar het viel geheel anders uit: deze reizen
gaven gelegenheid om de godsdienstige gevoelens in het
hart der Franschen weder op te wekken , te gelgk met
de achting en den eerbied voor het Hoofd der Kerk, en
er de schitterendste bewgzen van te geven. Bij zijnen
doortogt zag men overal een' grooten toevloed van volk,
waarvan de wegen waren opgepropt, hetwelk op hunne
kniën viel, om hem zijnen zegen te vragen, en om dien
eerwaardigen Grijsaard regt te beschouwen, die door zij-
ne ongelukken nog eerbiedwaardiger was geworden; en
midden onder die bedekking van gewapende mannen, die
hem, langs den geheelen togt, als eenen misdadiger ver-
voerden, vlogen dien Paus van alle kanten eerbiedvolle
wenschen achter na: dit heeft hem meermalen doen zeg-
gen , dat de Godsdienst in Frankrijk nog niet vernietigd
tvas, en dat die volken de barmhartigheid des Heeren
nog waardig waren. Een nieuw bewijs van het overwigt
der deugd, die zoo blijkbaar ongelukkig was, is, dat
de Protestanten zelve met drift kwamen aanloopen om
hem te zien, en overal met veel lof van hem spraken.
Deze doorluchtige Gevangene bezweek eindelgk in de
stad Valence onder den druk van zoo vele rampen. Vol
yan verdiensten, nadat hg in zgn leven Jesus Christus ,
wiens Stedehouder op aarde hg was , en bgzonderlijk ge-
durende de lange vervolging, die hg als een zachtmoe-
dig schaap verdroeg, was nagevolgd, gaf hij, nadat hij,
om zoo te spreken, al zijne krachten bijeen vergaderd
had, om uit den grond van zgn hart uit te roepen, dat
hg het aan zijne vervolgers vergaf, den 29 Augustus
1799, in den ouderdom van 82 jaren, den laatsten snik.
Alles is wonderbaar in het bestuur der Voorzienigheid
len opzigte van Pius VI., voornamelijk in zijne laatsle
oageablikken; en men is gedwongen te bekennen dat hij