Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
otn haar huisgezin met eene groote zedigheid te bestieren.
Gij waart allen in de gevoelens van eene opregte nede-
righeid, meer genegen om te gehoorzamen, dan om te be-
velen ; meer om te geven, dan om te ontvangen ; gij waart |
tevreden met helgene , wat God u , voor teergeld op de reis j
van dit leven gaf; en u zorgvuldig beijverende om zijn
woord aan te booren , bewaardet gij het in uw hart, en gij
hadt zijne wet altijd voor oogen; gij genoot ook den
grootsten vrede ; gij hadt eene onverzadelijke begeerte om
wel te doen; vol van eenen goeden wil, van godsdiens-t
tigen ijver, en van een heilig vertrouwen, strektet gij [
uwe handen uit tot den Almagtigen , Hem smeekende n !
de zonden, die gij uit zwakheid begaan badt, te verge-(
ven. Gij zondt dag en nacht tot Hem nwe gebeden op i
voor al de broeders, opdat bet getal der uitverkorenen |
Gods behouden wierde door zijne barmhartigheid , en door <
hun zuiver geweten. Gij wandeldet in opregtheid en on ■ i
schuld, zonder boosaardigheid en verbitterdheid. Gij hadt t
eenen afkeer van allen opstand, van alle verdeeld- l
heid: gij beweendet de fouten van uwen naaste, alsof»
ng de uwe waren; gij oefendet allerlei deugden, en 1
gij waart tot alle goed werk gereed : een deugdzaam en p
«erbiedwaardig gedrag was uw sieraad." De H. Paus i
hangt vervolgens eene tegenovergestelde schilderij op ;
van de rampen die de tweedragt veroorzaakt heeft: n Nu i
heerschen onder u jaloerschheid, hevige twist, wanorde." '
Hg brengt vele voorbeelden bij uit het Oude Verbond , '
om de kwade uitwerksels der jaloerschheid aan te toonen; i
hij wekt de Corinthers op lot boetvaardigheid, tot we- j
derzijdsche liefde, én tot nederigheid door het voorbeeld i!
der Heiligen, door de overweging der weldaden Gods, a
en eindelijk door de geheiligde banden die de Christenen
vereenigen: D Waarom zijn er onder u, twisten en ver-
deeldheden? Hebben wij niet allen eenen en denzellden
God, eenen en denzelfden Christus, eenen en denzelf-
den Geest van genade, die over ons is uitgestort, eenen
en denzelfden roep in Jjisua Christus V Waarom ver-
echeuren wij zgne ledematen? Wa^om doen wij ons ei-