Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 224 )
hunnen Aartsbisschop, en van hunne Bisschoppen of Vi-
karissen luisterden, noodzaakte hen ora zich in akelige
schuilplaatsen te verbergen, om niet gevangen genomen
of verbannen te worden; men deed huiszoekingen om
hen te ontdekken; echter, ondanks al die nasporingen , én
hoe zeer men er ook acht op gaf om zich van hen mees-
ter te maken, wist de gver dier Dienaren Gods de Geloo-
vigen heimelgk in hunne geestelijke noodwendigheden zoor
danig te voorzien, dat er weinige van beroofd zijn gebleven.
In Italië werden de grondbeginselen der Fransche Re-
publiek voortgeplant naar mate dat hare legers er dieper
indrongen; er was dezelfde standvastigheid in de meesten
der Bisschoppen en der Priesters, dezelfde aangekleefd^
heid aan de eenheid der Kerk. De Kardinaal Mathei ,
Aartsbisschop van Ferrara, werd van zijn Aartsbisdom
vervallen verklaard, en gebannen; omdat hg openbaar
te kennen had gegeven, dat die eed ongeoorloofd was.
Maar het is hoofdzakelgk hel Hoofd der Kerk , de eer-
waardige Pius VI geweest, wien men den bitteren kelk
tot op den grond toe heeft doen uitdrinken. Nadat zijne
Staten en de hoofdstad der Christen wereld vermeesterd
waren, tegen de trouw van een traktaat, hetwelk men
kort te voren gesloten had, en welk de Paus door al de
opofferingen; die hem toeschenen, dat de omstandigheden
vereischten, gekocht had : sleepte men dezen ouden Grijs-
aard gewapenderhand uit zijn overmand paleis , naar een
vreemd land, niet tegenstaande zgne zwakke ligchaams-
gesteltenis, en hij onder het gewigt van zijne Pauselgke
regering, die zoo vele jaren en in de onrustige tgden
geduurd had, was grgs geworden. Pius VI., eene ge-
trouwe afbeelding van den goeden Herder, die niet vlugt;
en die, integendeel, bereid is om zgn leven voor zijne
schapen te geven, had zgn volk niet willen verlaten;
en wilde in hun midden sterven. Aldus had hg beslo-
ten en verklaard; om het hem te doen verlaten, moesf
men er hem dan van afscheuren: hg werd op den 20
Februarg 1798, door de Franschen uit Rome wegge-
voerd, en eerst naar Sienna in Tbsianegebragt; nader-