Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 22ia )
zagen de Geloovigen van de geestelijke hulpmidJeler? J ;
die zg hun toedienden, met gevaar van onder de bijl 1
der guillotine, die hen gestadig bedreigde, te sterven ,
of van naar eene verpeste luchtstreek verbannen te worden.
Aldus deed de vervolging heldhaftige daden der vurigste '
lielde, die de Godsdienst alléén kan inboezemen, uitvoe-
ren, en die des te verwonderlgker zijn, omdat die Die-•
naars des Heeren dezelve in het grootste geheim moesten i
verrigten, en met den ondoorzigtbaarsten sluijer bedekken.
De vervolging werd eenigzins minder door den val van i
Robespierre , een' der wreedste leden van de Vergade- •
ring, die tot hiertoe eene zoo groote rol bg de omwen- :
teling gespeeld had, en Frankrgk had doen stroomen van i
het bloed zgner inwoners: terstond bemerkte men, dat t
de Godsdienst maar door geweld onderdrukt was; overall
gaf men, in die goede oogenblikkèn, openbare bewijzen i
van gehechtheid aan den Godsdienst, door openlijk het t
oude Geloof der Kerk te belijden. De overgroot e rampen i
van allerlei soorten, die sedert vele jaren dat land druk-
ten , deden meer dan ooit de noodzakelijkheid der beoe-
fening van den Godsdienst zien: men gevoelde op het le-
vendigste , dat men in den Godsdienst alléén eenen waren
troost in de rampen vindt; dat hij alléén de middelen geeft
om de goede zeden, de vroomheid, de goede trouw, de
eendragt, en het wederzgdsche vertrouwen te herstellen.
CCV. HOOFDDEEL.
I>e omwenteling strekt zich uit tot buiten de grenzen
van Frankrijk.
De dageraad, die schooner dagen scheen aan te kondi-
gen, verdween wel ras voor den gezigteinder, die weder-
om op nieuw met donkere wolken bedekt werd. In plaats
der verscheidene formulieren van zoo vele eeden, die men
vóór en na van de Priesters geeischt had, stelde men den
eed van haat aan het koningschap en van gehechtheid
aan de Constitutie in; maar de Christen, de dienaar van