Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
( 221 ) \
veranderde het de schoonste Kerken van Pargs ïa heJ-
densche tempels; de Hoofdkerk der H. Genoveva in het
Pantheon, de kerk van den H. Sulpicios in den tempel
der overwinning, de h.erk der Invalieden in den tempel
van Mars , die van den H. Nicoxaos - te-Velde in den
tempel van den huwelijks God, enz., en in de gansche
uitgestrektheid van de Republiek, de ke^rken in tempels
voor de decades-, bij hare plegtige feesten, deed men.
wierook op de altaren hranden voor de voeten van le-
vende Afgoden, of voorheelden waaraan men den naam
van Godinnen der REDE, en der VRIJHEID enz. gaf:
men stelde uitvaarls-feesten in voor de schimmen der
Repuhlikeinsche helden. Daar men zich aan dien heiden-
schen eerdienst overgaf, nam men den geheiligden Stan-
daard van onze Verlossing van de gevels der Kerken weg,
en plaatste er driekleurige vaandels, die men nationale
noemde. Men vernietigde den Almanak, die de Christelijke
tgdrekening aanwees; men stelde eene andere berekening
van de dagen in door decaden, en de decadi of de tien-
de dag werd vast bepaald tot den rustdag, om de pleg-
tigfieid van den Zondag te doen vervallen; men verbood
de vischmarkten op de onthoudingsdagen der Christenen,
en men veranderden de marktdagen van den ouden Al-
manak. Men deed deze wetten door de gewapende magt
ten uitvoer brengen; maar de bajonetten voeren geen
hevel over het geweten. Oyer het algemeen ging het
volk voort met den Zondag te vieren, en al deze nieu-
we inrigtingen moesten eindelgk wgken voor den Gods-
dienst van het volk, die men nog niet gansch uit hun
hart kon verbannen.
Alhoewel het onderzoek en de nasporingen (egen de
Priesters bijna gestadig voortduurden, bleven er nogtans
vele Dienaars des Heeren, de les van hunnen Meester
volgende, welke zegt, dat de goede Herder zgn leven
voor zijne schapen geeft, in het verborgen ten dienste
van hunne kudde, wgden zich toe aan het heil hunner
schapen, en, door eene heilige kloekheid, ontsnapten er
velen aan de waakzaamheid hunner yijanden, en voor-