Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 219 ) \
zcdelgken gedrags. In bgna al de DjiPAnTEMENTÈN van
Frankrijk werden schrlkfooneelen aangeregt; overal wer-
den de Priesters aangeklaagd, vervolgd, verbannen, ter
dood gebragt. Men zocbt hen niet alleenlijk in de hui-
Ken, waarin zij zich schuil hielden; maar nea vervolgde
hen nog tot in de akelige schuilplaatsen der bosschen,
tot in de holen der bergen; men maakte overaï jagt op
hen als op struikroovers, of als op wilde beestea, Hoe
velen zijn er wel niet doodgeslagen, doodgeschoten, aan
lantarens opgehangen, geguillotineerd! hoe velen zgn er
wel niet gestorven door de overmatig slechte behandelin-
gen op de schepen! hoe vele andere zgn er we! verdron-
ken in do Loire en in de groote zee, die men op lekke
schepen liet wegdrijven!
Maar het waren • niet alleenlijk de Dienaars van dea
Catholijken Godsdienst, die met de vervolging te worste-
len hadden, ook de leeken , als zg verdacht waren, deelden
in de misliandelingen , welke men de getrouwe Geeste-
lijkheid aandeed; me* sprak de strengste straffen uit te-
gen degene, die de Priesters eene schuilplaats verleenden ;
men beschreef den Christelijken Godsdienst niet anders
dan met den naam van dweeperij, en deze dweeperij
werd voor eene staatkundige misdaad verklaard. De god-
deloozen , o wonderbare zaak! verzuimden geen middel,
om de ware Catholijken aan de scheuring te doen deel
nemen, door de valsche Pastoren en de ingedrongenen
te volgen; geweld, mishandeling, geeselroede, alles werd
tot dit einde in het werk gesteld, voornamelgk ten op-
zigte der Geestelijke Dochters, die reeds bewgzen van
haren deugdzamen heldenmoed gegeven hadden, toen men
haar uit de Kloosters verjoeg; waar zij zich aan de Evan-
gelische volmaaktheid hadden toegewgd, en die, door de
sterkste betuigenissen van hare getrouwheid aan haren
Staat, de lasterlgke beweringen der gewaande Filosofen
en der wereldlingen hadden gelogenstraft, die haar ge-
stadig hadden voorgesteld als slagtoffers van eene slaaf-
sche dwingelandij. Men zag geheele gemeenten van- die
heldhaftige Dochters lange reizen ondernemen naar vreem-