Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 217 ) \
den Hemel; dat zij hun barmhartig geliefde fe zgn. Wie
ziet niet, dat deze heldenmoed van den Hemel komtü
Men ian niet ontveinzen, dat er onder de eerste Gees-
telgkheid Bisschoppen waren, die door listen, uit eigen
belang of heerscbzucht op die Stoelen gekomen waren;
velen hunner waren veeleer hovelingen, dan kerkelijke
Dienaars, en nogtans, toen de omwenteling uitbrak, en
het Geloof werd aangerand, zoo veranderden die man-
nen in het algemeen eensklaps in heldhaftige Belijders
van Jesus CumsTvs, die alles, hunne goederen, hunne
^ fortuin, hunne nabestaanden, hun Vaderland, hunne waar-
'Idigheid opofferen-, zij vreezen zelfs niet, met de ijsselijk-
'ste vervolging fe worstelen om aan het Geloof en aan
den Godsdienst getrouw te blgven. Ga al de eeuwen der
Kerk na, en gij zult bij het opkomen der scheuringen
en ketterijen , die door de vervolging ondersteund worden,
geen voorbeeld van eene zoo eenstemmige en zoo stand-
I vastige getrouwheid vinden. Zie daar dan eene nieuwe
zeer uitstekende zegepraal der waarheid, en hier kan men
met den H. Joannis vragen en antwoorden: n Welke is
die overwinning, die deze Herders over de wereld heeft
doen zegepralen? Het is het Geloof." Zfaec est victoria,
quae vindt mundum, fides nostra, I. Joann. V. 4.
Men ziet duidelgk, dat men, door degene, die men
verhandde, zoo onbarmhartigigk van alles te berooven ,
het oogmerk had, om hen van honger fe doen omkomen
in hunne ballingschap ; maar God verijdelde de wenschen
der vervolgers, en zijne VoorzienigheidWerschafte onuit-
puttelijke hulpbronnen aan die grootmoedige Bisschop-
pen , en aan zoo vele duizenden Priesters, die alles om
zijnen naam verlaten hadden. Die verbannene Diena.
ren der Kerk werden als Belijders van Jesus Christus
onthaald, de liefdadigheid voorzag in hunne behoeften;
en de volken zelve , die van de Catholgke Kerk waren
afgescheiden, bewonderden hunne deugden, en bevlij-
tigden zich om liun het noodwendige tc bezorgen,
n, Deel. 10