Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( uiG )
op tien Stoel van den H. Petrus gezeten, en eerbiedig-
den zijne besluiten. Zoodra men de eerste Herders wil-
de dwingen, om de besluiten, die hun geweten aikenrde,
te onderteekenen, verhieven zij hunne stem, om die be-
sluiten te vervloeken; bet groote getal hunner medear- •
beiders, die getrouwelijk naar de stem dier Herders luister-
den al degene die hun geestelijk ambt door reine zeden, en
door hunne aangekleefdlieid aan het echte Geloof in eer hiel-
den, volgden op eene edelmoedige wijs, hun voorbeeld na. ,1
Ondertusschen, om het volk te beiiriegen, zeide men
gestadig, dat deze Constitutie, die men kwanswijs èarg-er- i
'lyke behefde te noemen, de geestelijke aangelegenheden
van den Godsdienst niet betrof, dat zij maar hervormin- ,
gen behelsde, welke heilzaam voor de Kerk en nuttig
voor het volk waren , en dat de eed, die op deze Consti-
tutie moest gedaan worden, maar een burgereed
Onder dit voorwendsel stelde men die kloekmoedige Gees-
telijken , die weigerden ora bun geweten te verraden,
voor, als wederspannige tegen de wet. Men maakte hen
verdacht, gehaat; men overlaaddp hen met beschimpin-
gen en mishandelingen, men wierp hen in de gevange-
nis ; terwijl men de constitutionele voor goede burgers al
deed aanzien. IN'iet tevreden met de getrouwe Herders
uit hunne standplaatsen verjaagd, hen van hunne goede-
ren beroofd te hebben, nam men nog het besluit van
hen te verwijderen, en men veroordeelde al degene, die
geweigerd hadden om den zeogenaamden burgereed fe
doen, tot ballingschap. Toen zag men in andere landen
duizenden dier Herders aankomen, die, van alles ontbloot,
uit hun vaderland verjaagd waren, zonder eenige andere
redenen, dan omdat zij ijver betoond hadden in den
Godsdienst hunner vaderen voor hunne medeburgers te
behouden; men zag hen naar de gevangenis slepen, of
met gewapend volk, hetwelk him alle versuiaadheden aan-
deed , tot op de grenzen van het rijk brengen, en deze
dienaars ran eenen God des vredes, de zachtmoedigheid
van het lam navolgende, verlieten hun vaderland zonder
irorren, en baden voor hunne vervolgers, en smeekten