Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 214 ) \
kent; naardien het de Geestelijken dwingt, op straf van
tot het ijsselijke gebrek gebragt te worden, om den eed
te doen van eene onregtvaardige, goddelooze, den Gods-
dienst en de openbare orde vernietigende Consiiiutie fe
zullen handhaven» ' l'ius VI. velde van zijnen Apostoli-
scJien Stoel hetzelfde oordeel over der.e Constitutie , als
de Disschoppen van Frankrijk. » Wij vernemen," zegt
hg tot de Bisschoppen in zijn Breve vau den lo Maart
1791, I) dat de vergadering een besluit heeft uitgegeven,
hetwelk onder voorwendsel van slechts eene burgerlijke
Constitutie voor de Geestelijkheid vast te stellen, zoo als
de titel scheen aan te kondigen, inderdaad de heiligste
geloofsstukken, en de plegtigste tucht omverwerpt, de
regten van dezen eersten Stoel, die van de Bisschoppen,
van de Priesters, van de geestelijke Orden van beide ge»
slacht, en van de geheele Catholijke gemeenschap ver-
nietigt , de heiligste plegtigheden afschaft, zich van de
geestelijke goederen en inkomsten met geweld meester
maakt, en zulke rampen aanbrengt, dat men die naauwe-
ligks zoude kunuen gelooven, zoo men die bij de ondervin-
ding niet zag," Uit kracht van deze nieuwe Consiiiutie
zag men nieuwe Bisschoppen en nieuwe Pastoren den
wettigen Herders den voet ligten, en gewapenderhand in
den schaapstal ingaan. Zij noemden zich met reden Con-
stitutionele Bisschoppen en Pastoren, en dit bewees, dat
zij geene Catholijke Herders waren. Daar zij hunne zen-
ding niet dan van het volk, of van deszelfs vertegenwoor-
digers gekregen hadden, zoo werden zij door de ware
Catliolijken niet beschouwd dan als ingedrongenen en die-
ven , die maar in den schaapstal waren gekomen om de
kudde te vermoordtn en t§ verderven. De Paus stelde
zich, als een koperen muur, tegen al de stormen, die,
gedurende den geheelen loop zijner lange regering , te-
gen de Kerk woedden; maar liet is houfdzakelqk ter ge-
legenheid dezer omwenteling geweest, dat hij zijne stem
deed hooren om fe wasrschuwen, om te onderrigten,
zoekende de schuldigen fe bewegen, en hen bedreigende,
doch altijd met den toon yan eeaen yader, die zelfs on-