Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
{ 213 )
' :ven, die zij op eene zeer ongerijmde wijze, burgerlijke
Constitutie van de Geestelijkheid noemde, üe Bisschop-
pen , die de wachten in Israël zijn, stonden, met uit-
■ zondering van drie of vier, tegen dat nieuwe wetboek
op, en trachtten door de zielroerendste onderwijzingen
hunne schapen te beveiligen tegen deze nieuwe Constitw
die, zoo als een der aan Frankrgk grenzende Bis-
'bchoppen, wien er ook aangelegen lag, zich uitdrukt, de
IKerk van Frankrijk in alle opzigten aanrandde , verscheurd
Jde, en verachtelijk maakte, n Al hare tijdelijke bezittin-
gen," voegt die Kerkvoogd er bij (de Prins-Bisschop van
' \L,uik, Constantinus Franciscus, Graaf van//oensèrowci:,
'jSn zijnen herderlijken brief van het jaar 1791) » zijn
' haar reeds ontweldigd zonder eenigen eerbied voor de ge-
jheiligde regten harer bestemming en van de stichtingen ,
^noch voor de algemeene wetten van eigendom. DeTem-
ipels des Heeren zqn ontheiligd, de geheiligde Vaten zijn
ihet pand, en de prooi van den woekerhandel geworden.
'De openbare gebeden , waarvan de Cathedrale Kapittels
jde voornaamste stem en het levende voorbeeld zijn, is
;met hen tot stilzwijgendheid veroordeeld. De eerwatirdi-
ge Raad der Bisschoppen, die, als de Bisschoppeflijke
Stoelen ledig staan, al derzelver regfsgebied heeft en uit-
oefent, is verstrooid en verbannen; al de kloosters van
beide Sekse zijn vernietigd. Men heeft beweerd, dat het
jrijk der vrijheid den mensch ook van het juk des Heeren
1 moest ontslaan. De plegtige aan God gedane geloften van
de Evangelische Raden in eene door de Kerk goedgekeur-
de Orde te volgen, zijn geoordeeld tegenstrijdig te zqn
met de wetten der natuur en der maatschappij. Al de
kloosterlijke geloften zijn afgeschaft, de apostasie, het
i verbreken der plegtige geloften is geoorloofd en men is er
i toe aangemoedigd geworden. Deze Couiiituiié bespot het
i goddelijke gezag dar Kerk, en verbrckt al de baiiden,
die ons onschendbaar aan haar z'gibaar Hoofd moeten
verbinden. Wij konden er bijvoegen , dat dit besluit de
grootste bsleediging is voor de menschheiil, die deugd, die
men in onze dagen zoo hoog verheft; ea zoo zeer mis-