Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( aia )
held leidde, hetwelk met zoo groote schreden in de Kerk
en in den Staat voortging; de goddelooze verachting van
den Godsdienst, die ziehen het openbaar vertoonde , en
die zich tot bij de troonen geplaatst bad; het gemaakte,
en vast gemetselde verbond, hetwelk zijne takken tot aan
de uiterste grenzen van Europa bad uitgeschoten, het-
welk zonder ophouden arbeidde om de grondslagen van i
den troon en van het Altaar te ondermijnen; de gehei-i
me vergaderingen , die al sedert lang een verschrikkelijk i
verraad tegen beiden smeedden, alles kondigde aan, dat i
er weldra eene vreesselijke uitbarsting stond te gebéuren, s
De verachters van den Godsdienst, met de ketters za-
menspannende, hadden reeds in Frankrijk in het jaar
1787 de vrijheid voor alle godsdiensten verworven, en
dit Edikt had het koningrijk, waarvan de JMonarch den
titel van allerchristelgkste Koning draagt, voor al de
dwalingen open gezet, en aan al de bügeloovigheden ee-
nen vrgen ingang verleend. De Catholijke Godsdienst
scheen zijne regten verloren te hebben door die met des-
zelfs verachters te deelen, die, trotsch op hunnen voort-
gang, en al hunne krachten bijeen/.amelende, meteenen
stouten tred voortliepen cm dien ouden boom, ten tijde
van CtoEovEus in dat koningrijk geplant, en dien zij
reeds bgna ontworteld hadden, uit te roeijen en te ver-
nielen. De slechte staat van 's rijks inkomsten diende tot
voorwensel om de algemeene Staten in het jaar 1789 bij-
een te roepen. Reeds bij de eerste zittingen werd de
onderscheiding van de drie Orden afgeschalt, en zij wer-
den veranderd in eene zoogenaamde Nationale Veiiga-
bebing. Toen zag men wel, dat de derde ürde, talrij-
ker dan de Orde der Edelen, en die der Geestelijken,
de overhand zoude hebben. In dit tijdperk bors de om,
wenteling uit. Deze enkel burgerlijke Vergadering , al-
hoewel zij bestond uit leden van allerhande Godsdiensten;
uit Catholijken , Calvinisten , Socinianen , Deisten, Atheis-
ten, zich van de monarchale magt hebbende meesterge-
maakt , matigde zich ook het regt aan, om de Kerk te
hervormen, en om haar eene nieuwe Constitutie te ge-j