Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( aio }
geenszins bemoeif, dat Hij ons niets heeft geopenbaard;
zoo dat het niet te verwonderen is, dat zij alles wat hei-
lig en goddelijk is, onbeschaamd voor eene uitvinding
van domue menschen houden, die eene ijdeie vrees heb-
ben voor het toekomende, en verblind zijn door eene
dwaze hope op de onsterfelijkheid.,.. ISadat die toome-
loozen Filosofen, die dwalingen verspreid, en den Gods-
dienst uit de harten weggerukt hadden, ondernamen zij
nog om de banden, die de menschen onderling vereeni-
gen, en hen den Souverein doen aankleven, en hen tot
hunnen pligt houden, te verbreken. Zij zeggen en her-
halen het tot walgens toe, dat de mensch vrij geboren
Wordt, en dat hij aan het gezag van niemand onderwor-
pen is; bg gevolg stellen zij de maatschappij voor als
een' hoop van onwetenden, welker domheid zich voor
de Priesters, die hen bedriegen, en voor de Koningen,
die hen onderdrukken, nederbuigt; a'zoo dat, volgens
hen, de eensgezindheid tusschen het Priesterdom en het
Rijksbestuur niets anders is dan eene barbaarsche zamen-
zwering tegen de natuurlijke vrijheid van den mensch,
Wie ziet niet, dat deze, en andere dergelijke origerijmd-
beden, verborgen onder den trouweloozen sluijer van eene
groote menigte van listige bedrit-gerijen , des te schadelijker
zijn voor de algemeene rust en veiligheid, als men te
langzaam te weik gaat, om. de goddeloosheid van hare
uitstrooqers te beteugelen, dat zij des te meerder schade
doen aan de zielen , door het bloed van Jesus Christus
vr^i'kocht, hoe de'redeneringen van deze goddeloozen,
even als de kanker, meer en meer voortloopen, in de
openbare leerscholen, in de huizen der Grooten, in de
paleizen der koningen insluipen, en zelfs, hetgene, wat
verschrikkelijk is, zich tot in het Heiligdom dringen.'?
Welke schilderij.' schijnt zij niet in het hevigste der om-
wenteling afgemaald te zijn ? Üe Bisschoppen hielden ins-
gelijks niet op, de Souvereinen te waarschuwen wegens
bet gevaar, hetwelk dezelve bedreigde, en wendden at
hunne pogingen aan om hunne schapen voor de besmet-
ting te beyrgden, b Sire," alzoo sprak de Geestelgkheid