Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20S )
teren: hij had zijne Hoogleeraren en Godgeleerden uit het
algemeene Seminajiie van Pavia genomen. Al deze nieu-
we inrigtingen werden te Rome rijpelijk onderzocht, en
Piüs VI gaf den 28 Augustus 1794 eene plegtige Bulle
uit, die met deze woorden begint: Auctorum Fidei, waar-
in hg die veroordeelde, en bewees, dat de meeste reeds
door zijne Voorzaten, en door de Kerkvergaderingen wa-
ren veroordeeld geworden. Ja , reeds waren deze stuk-
ken der zoogenaamde hervorming van Ricci door achttien
Aartsbisschoppen en Bisschoppen, te Florence bijeen ge-
komen, onder kerkelijke straffen gedoemd geworden.
Maar geene Kerk stelde zich met meerder standvastig-
heid en eensgezindheid tegen al dergelijke nieuwe inrig-
tingen , dan die van België. Be Kardinaal-Aartsbisschop
van Mechelen , Joannes llennious yan Franckenberg, de
Athanasius der achttiende eeuw, wist voprnameiijk al
de onechte leeringen van het algemeene Seminakie van
Leuven aan te toonen, en haar tot in hare laatste ver-
schansingen te vervolgen door zijne soh-ione Verklaring
over dit onderwijs; eene verklaring, die door het hoofd
der Kerk werd goedgekeurd, en waaraan de Bisschop-
pen van België zicii bijzonderlijk hielden. Deze Bisschop-
pen, de Universiteit van Leuven, de Kapittels, aide or-,
den van den Slaat stelden, in veelvuldige vertogen, den
Souverein het gevaar en het verderf dier inrigtingen,
die in zijnen naam gemaakt waren, voor oogen, en
voorspelden er de schadelijke geyolgen van voor de Kerk,
en voor den Slaat. Jozef 11. erkende, maar te laat, de
billijkheid hunner tegenspraak tegen die inrigtingen, de
boosheid der raadgevingen, die men hem gegeven had,
en de rampen, die uit deze nieuwe inrigtingen, die hij
beproefd had om in zijne uitgestrekte Staten in te voe-
ren, zouden voortspruiten j hij vervoegde zich hij den Paus
zelven, den algemeenen Vader der Geloovigen, opdat
deze met zijne goede diensten, en zijn gezag bij de Bis-
schoppen er mogt tusschen komen, opdat zij de onlusten;
in die gewesten ontslaan, zouden stillen. De Paus schreef
inderdaad den Januarij 1790, een zeer schoonBreyet