Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 207 ) \
vingen tol eenige kwade stappen laten medeslepen; maar
zoodra hij er de gevolgen van inzag, verzuimde hij gee-
nen tijd om tot de eerste grondbeginsels weder te keeren;
en hg gaf eene Verklaring omJrent de bijeenkomst van
£/ns, op den 20 Februarij 1790 in het licht, waarin bij
onder andere zegt: » Overwegende, dat de vereeniging
van het Hoofd, en de leden der Kerk tegenwoordig bij-;
zonderlijk noodzakelijk is, en niet de minste gelegenheid
tot de eene of andere ergernis willende geven, daaren-
boven besloten hebbende om aan onze getrouwe onder-
danen, het voorbeeld van onderwerping aan bet wettige
gezag te geven, gelijk wij geven bij dezen, en te erken-
nen hetgene , wat aan den H. Stoel door een onheugelijk
en onbetwistbaar bezit toekomt, üra deze redenen, heb-
ben wij, na eene rijpe overweging besloten. Zijne Hei-
ligheid te verzoeken om ons voor yqf jaren de magt toe«
testaan van, enz......Eindelijk is het onze onveran-
deilijke en ernstige wil, dat de uitoefening van ons gees-
telijk gezag nooit verder uitgestrekt worde, dan hetzelve
volgens een vreedzaam, openbaar en bekend bezit en
volgens het gedrag, welke onze Voorzaten en wij zelve
onderhouden hebben vóór de bijeenkomst van Ems, moet
uitgestrekt worden.''
Een andere liisschop in Jta/ië stond in dienzelfden tijd
op tegen den H. SlosI, met name Hicci, Bisschop van
Pistoye en van Pmto. Hij had al de nieuwe stelsels,
welke tot regeringloosheid in de Kerk leiden, aangeno-
men , hield eene Kerkvergadering, waarin hij zijne Pas-
toors in Bisschoppen, in regters over het Geloof en over
kerkelijke tucht veranderde, en verklaarde deze vergade-
ring bevoegd, om er over te beslechten. Hij deed er be-
sluiten nemen, die de kerkelijke Hierarchie of rangorde,
de kerktucht en het kerkelijke- testuur, hetwelk hij voor
had in eene Uejiocratie, of volksbestuur fe veranderen,
omver wierpen. Aldaar werden al de nieuwe inrigtingen ,•
door Jozef 11., door de Aartsbistchoppen van het Bijk,
gemaakt, aangenomen, en fiicci wilde ook Paus zijn, en
de magt hebben ora in al de wetten der Kerk te Uispen^