Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
WH
( 206 )
telijken, dïe, ïn hunnen naam, eene bijeenkomst hielden
te Ems, een dorp aan de Lahn digt bij Nassau, en
twee uren van Coblentz, welk om zijne baden eenigzins
beroemd is; aldaar maakten die Heeren, steunende op
het gezag van Febronius, van I'ereïba, eenen Portuge-
schen Oratoor, van Üvbel , en van andere wederstrevers
tegen den H. Stoel, in plaats van hunne besluiten te ha-
len uit de heilige Schrift, uit de heilige Vaders en de
Kerkvergaderingen , eene soort van geestelijke Constitutie
op, die hunne Commiienten in even zoo vele Paussen
veranderde, ten minste in hunne Disdommen en in hunne
Provinciën, en voor den Stedehouder van Jesus Christus
op aarde niets dan eenen blooten eertitel liet overblgven.
Van toen af meenden die Kerkvoogden de magt te heb-
ben van in de wet der Overheid tegen haren uitdrukke-
lijken wil te dispenseren, en in deze hoedadigheid dis-
penseerden zij in beletsels, die het huwelijk nietig maken,
in de plegtige geloften, in de , door de Apostelen inge-
stelde, vaste, enz. Aldus werd de kerkelijke rangorde
omver geworpen door degene, die er het grootste belang
bq hadden, om dezelve te handliaven. Pius Vi., op den
Stoel van den H. Petrus gezeten, verzuimde geene mid-
delen, om die Prinsen der Kerk lot de oude grondbegin-
sels terug te leiden ; hij schreef aan ieder hunner IJre-
vetten, die bekwaam waren om hen te overtuigen, dat
zg zich hadden laten verleiden, cn zijne zorgvuldigheid
en zijne liefde deden hem, eene zeer wijdloopige Weder-
legging opstellen, waarin bij al hunne vorderingen naauw-
keurig onderzocht, en bewees, hoe kwalijk zij gegrond
waren, en de rampzalige gevolgen, die er uit voortvloei-
den, aantoonde l>e Keur\orst van Trier, Clemens Wen-
CESLAUS van Saksen, die Kerkvoogd, die zich zoo zeer
door zgne godsvrucht, door zijnen ijver voor de oude
grondbeginsels onderscheiden had, die in alle gevallen
eene volkomene gehechtheid aan den H. Stoel getoond
had; de kerkvoogd, v.ien Pius VI., te Augshurg, toen
hij van Weenm t^ug kwam, met de uitstekendste gunst
vereerd had, konde zich wel door trouwelooze raadge-