Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( =6 )
ongen. Hoe, hervatte de [1, Joannes, en welken dood?
Hij is voor God dood, vervolgde de Bisschop, hij is een
hooswicht, een roover geworden: hij heeft zich meester
van eenen berg gemaakt, alwaar hij met eene bende
deugnieten, gelijk hij, woont. ïoen de. Apostel dit hoor-
de , loosde hij eenen diepen zucht en zeide: n geef mij
schielijk een paard en eenen wegwijzer 1" Hij gaat uit
de kerk, en begeeft zich naar de plaats, waar de roo-■
vers zich ophielden. Hunne schildwachten houden hem i
aan , en brengen hem bij hunnen kapitein, die met de !
wapenen in de hand hem afwachtte; maar toen die jon-i
geling den H. Joannes erkend had, vlugtte hg vol van i
schaamte weg: daarop liep de H. Apostel, niet denken- >
de aan de zwakheid van zijne hooge jaren, hem na,en5
riep hem toe: n Mijn zoon! waarom vlugt gg voor mij i:
weg ? Waarom vlugt gij voor uwen vader, voor eenen ?
ongewapenden grijsaard ? Mijn zoon ! heb meêdoogen met a
mg: vrees niet; er is nog hoop voor uwe zaligheid: ik i
«al borg voor u bij Jesus Christus zijn, ik zal gaarne c
mgn leven voor u geven, gelijk Jesüs Chuistus zijn le-i
ren voor ons heeft gegeven; sta stil, geloof mij; JesusJ
Curistus heeft mij tot u gezonden." Op deze woorden)
stond de roover stil, wierp zgne wapenen weg, en be-rt
gon bitterlijk te weenen. De H. Grijsaard omhelsde hem!'
teedericjk, beurde hem op, met de belofte, dat hijvani
den Zaligmaker de vergiffenis zgner zonden zoude ver-
krijgen ; hij nam hem met zfth naar de kerk, hij bad voor
hem, gaf hem stichtelijke vermaningen, en hij verliet
hem niet, vóór dat hij hem weder zoo verre gebragï
had, dat hij de Sacramenten konde ontvangen. De H.'
JoANSEs heeft tot zijn honderdste jaar geleefd. In zijnei
oude dagen was hg niet verdrietig of lastig: hij mogt
wel hebben, dat men eene onschuldige uitspanning nam,),'
en gaf er zelf een voorbeeld van. Het gebeurde eens,(j
dat een jager zag, dat hij zich met eenen tam gemaak-J
ten vogel vermaakte; de jager scheen verwonderd, dat(j
«en zoo groot man zich verlaagde om zich hiermede te
yermaken. Wat hebt gij in uwe hand, vraagde hera