Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 203 ) \
Paussen in hunne Bisdommen te zijn, en hen verpiigten
om jure propria, of volgens hun eigpn regt in de alge-
meene wetten der Kerk, en in zaken, die door eene
standvastige gewoonte den H. Stoel waren vccrbehouden,
te dispenseren. Zeer vele Bisschoppen weigerden om
van die magt, door den burgerlijken arm toegestaan, ge-
bruik te maken; en het is bij deze gelegenheid, dat
Pius VI. dat schoone en geleerde Lireve vau den a Fe-
bruarij 1782 over de huwelijks dispensalien geschreven
heeft aan den Aartsbisschop keurvorst van Trier, die
hem omtrent dit stuk geraadpleegd had. Eindelijk van al
de nieuwe inrigtingen scheen er geene schadelijkere ge-
volgen te zullen hebben, dan het edikt van verdraagzaam-
heid uitgegeven door keizer Jozef II, in het jaar 1781, ter
begunstiging van al de sekten; daar ondertusschen de Ca,
tholijke Godsdienst alléén in slavernij zat. Al deze nieus
we inrigtingen bewogen den Paus Pius VI. om, na zeer
vruchtelooze vertoogen, in persoon in het jaar 1782 naac
IVeenen te gaan. üe keizer ontving hem met eerbied,
en bewees hem al de achting, aan de uitstekende waarj
digheid van den Paus verschuldigd. Hij bekrachtigde af
wat de Paus met de Bisschoppen van Hongarië besloten
had, maar het werd grootendeels niet ten uitvoer gebragt;
waarschijnlijk door de zorgeloosheid der ministers, die
met de uitvoering belast waren. Overigens, zoo heeft
deze reis veel goeds in de keizerlijke staten bewerkt; zij
was er een nieuw voedsel voor het Catholijke Geloof, en
al de volken, die het geluk hadden van hunnen alge-
meenen Vader te zien, gaven hem de uitstekendste blij-
ken van hunne vereerendste eerbiedigheid.
In dien tijd zag men te Weenen zelf een schotschrift,
met de namen van den schrijver en den drukker, onder
den titel: at is de Paus? in verscheidene talen, alsot
het een werk van hef grootste gewigt ware geweest, in
het licht komen, De onbeschaamdheid en gedwongene
schrijf^trant zijn nooit verder gedreven geworden; de kei-
zer deed wel is waar, Eybei, uit znne hoofdstad vertrek •
^ken; en de Paus veroordeelde dit geschrift, hetwelk de