Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
( ap2 }
Nios besmet waren. Deze waren de leermeesters, die j
niet onder het opzigt der Bisschoppen slaande, met uit-
sluiting van andere, de jonge Geestelijkheid ; zoo wereld-
Igke als kloosterlijke, moesten vormen. Men merkt wel,
dat zoodanige kweekscholen van toen af scholen van al-
lerlei dwalingen, en allerlei ondeugden werden. Men
vernietigde een groot aantal Kloosters; diegene, welke
men nog liet blijven, werden vrij verklaard van alle on-
dergeschiktheid jegens hunne eerste Oversten; en men
verbrak al de banden , die hen met hun Hoofd vereenig-
den. Toen men de deuren van die Kloosters open zet-
te, waarin de jonge maagden die zich inzonderheid aan
God hadden toegewijd, zich voor haren ganschen leeftijd
opgesloten hadden, en toen men haar er uit verjoeg, was
het er zoo ver af, dat zg met vreugd hare vernietiging
onderschreven, dat zg integendeel over het algemeen het
tiroevigste leedwezen betoonden, van gedwongen fe zijn
om die plaatsen van afzondering fe verlaten , welke zij
nog hadden aange/.ien als schuilplaatsen der deugd ; een
groot aantal leefden in de wereld nog als opgesloten j
velen gingen buiten haar vaderland om zich op nieuw
aan dien staat toe te wijen, waaraan men haar onttrok
Bien zag zelfs dat gansche gemeenten naar vreemde lan-
den overstaken om er het voordeel te genieten, van naar
den regel te leven, dien men haar gedwongen had te ver-
laten. Aldus wederlegden die Cliristelijke Heldinnen, door
haar gedrag de lasteringen der filosodsten en der wereld-
lingen, die haar 'altijd afschilderden als gedwongene slagt-
offers der bijgeloovigheid of des vadfriijken gewelds, die
hare ketenen maar schenen fe kussen, omdat het haac
niet meer geoorloofd was van die te breken. De filosofen
beoordeelden die Christelijke Maagden niet anders dan
volgens hunne eigene zinnilijke en bedorvene genegenhe-
den: deze is nog eene der overwinningen geweest, dieda
Godsdienst over de vervolging en de. lastering behaald heeft.
De zoogenaamde hervoruiingen b'even hier nog. niet bij:
men wilde , overeenkomstig der leer van Fkbronius en
yan die nieuwe leeraren, jil de Bisschoppen dwingea om