Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ ( 201 J
der, de herroeping gunstig aan, en heeft haar in eene Ver-
gadering van Kardinalen den 25 December 1778 doen be-
kend maken. Maar Febronius, die zijn geheel leven ge-
arbeid had om dit stelsel op te regten, was er te zeer
aangekleefd om het opregtelijk te verlaten: ook duurde
het niet lang of hij gaf eene uitlegging over deze her-
roeping in het licht : Een ajschuwelrjk werk , ZOO als zijn
Aartsbisschop zich er over uitdrukt in zijn schrgven aan
pius vi., welke maar schgnt ondernomen te zqn om de
herroeping zelve krachteloos te maken. Hierdoor maakle
Febronius zijne geheime kwade trouw bekend, die te-
gelijk met den Godsdienst, met den l'aus cn met zijnen
Aartsbisschop schertste. Nadat Febronius den Aartsbis-
schop van Spalatro, Antoniüs de Dominis , in deszelfs
dwalingen gevolgd had , volgde hij hem ook na in des-
zelfs herroeping en in het wederkeeren tot deszelfs oude
dwalingen. De herroeping van Febroniis scheen onge-
lukkiglijk een nieuw aanzien aan zijn werk te geven:
de pseüdo Canonisten hebben er hunnen wegwijzer en
hunnen waarborg van gemaakt, en de schrijver is meer
dan ooit beschermd geworden door de Ministers der Ca-
tholijka hoven zelve, door Bisschoppen, e;i Sonvercinen;
hoewel hij , door het regtsgebied der Paussen aan te
randen, als door een natuurlijk gevolg uit zijne grond-
beginsels, ook de magt der Bisschoppen en der Soüverei-
nen den bodem heeft ingeslagen.
Zoodra keizer Jozef If. zijne moeder Maria Theresia
was opgevolgd, heeft hij nieuwe inrigtingen gemaakt,
waarvan het ontwerp gedeeltelijk uit Ferbonius, en uit
andere soortgelijke werken, die in zijne staten zoo zeer
getrokken waren, scheen genomen te zijn. In plaats van
de Christelijke scholen stelde hij Normaal-scholen in, en
in plaats van Bisschoppelijke kweekscholen en de scho-
len voor de godgeleerdheid , deed hij algemeene kweek-
scholen opregten , die onafhankelgk van de Bisschoppen
waren; eetie bijzondere commissie benoemde er openbare
leeraars, die meestendeels met de dwaliiijen van Fidro-